Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Искането за изразяване на съгласие трябва да бъде адресирано до централния орган, който го препраща на компетентния съд.

При настаняване на дете въз основа на решение на съд или друг орган на чужда държава, настаняването се разрешава от съда по настойничеството (sąd opiekuńczy) по мястото на бъдещото настаняване, след като се установи, че:

  • настаняването е във висшия интерес на детето и детето
  • има тясна връзка с Полша или
  • е гражданин на Полша.

Когато съд или друг орган на чужда държава е определил кандидати, които да действат като приемно семейство или управители на дом за деца от семеен тип, или конкретно заведение за грижи и образование, регионално заведение за грижи и лечение, или център за грижи преди осиновяване, където детето следва да бъде настанено, съдът по настойничеството може да разреши настаняването на детето след консултация с районния управител (starosta) по мястото на бъдещото настаняване. Когато съдът или другият орган на чужда държава не е определил кандидати, които да действат като приемно семейство или управители на дом за деца от семеен тип, или конкретно заведение за грижи и образование, регионално заведение за грижи и лечение, или център за грижи преди осиновяване, където детето следва да бъде настанено, съдът по настойничеството може да разреши настаняването на детето след консултация с управителя на столица Варшава.

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Искането за изразяване на съгласие трябва да съдържа необходимите документи, становища и информация относно детето, по-специално относно неговото семейно положение, здравословно състояние и специални нужди. Ако в решението на съда или другия орган на чужда държава не се посочва как детето ще бъде доведено в Полша и как ще бъдат покрити съответните разходи, и — в случай на временно настаняване — как детето ще бъде върнато и как ще бъдат покрити разходите за това, съдът по настойничеството поисква тази информация.

Съдът постановява решение по всяко искане за изразяване на съгласие в едномесечен срок от датата на получаването му от съда.

Настаняването на детето в приемно семейство или в дом за деца от семеен тип се извършва след получаване на съгласие от приемните родители или управителя на дома за деца.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Що се отнася до близките роднини, посочени в член 82 от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета, Полша не е премахнала изискването за предварително съгласие в случай на настаняване на дете при определени категории близки роднини, като по този начин е запазила текущото правно положение и е предвидила освобождаването от задължението за получаване на съгласие от компетентния централен орган за настаняване на детето в друга държава членка да е възможно единствено за родителите.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

В Полша няма действащи споразумения или договорености за опростяване на процедурата по консултация за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца.

Последна актуализация: 29/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.