Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Централният орган на Португалия, който отговаря за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета, е:

DGRSP — Генерална дирекция за услуги по реабилитация и местата за лишаване от свобода (Direcção-Geral de Reininção e Serviços Prisionais — DGRSP)

Отдел „Правна помощ и спорове“ (Gabinete Jurídico e Contencioso, GJC)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150—122 Лисабон

Телефон: +351 218 812 200

Факс: (+351) 218 853 653

Електронна поща: gjc@dgrsp.mj.pt

Уебсайт

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Етапите, свързани с настаняването на млад човек в Португалия, са следните:

Етап 1 — Предварително разрешение за мярката за настаняване, което се издава от централния португалски орган (Autoridade Central Portuguesa, ACP)

  • Искане за предварително разрешение от централния орган на молещата държава;
  • преглед на представената документация и оценка спрямо критериите и условията за настаняване;
  • издаване от ACP на одобрение или отказ за предварително разрешение;
  • чисто ориентировъчен краен срок: 1—3 месеца от получаването на всички необходими документи в подкрепа на искането, в зависимост от сложността на случая.

Етап 2 — Декларация за изпълняемост от съда

  • Молба за признаване и изпълняемост се подава в съда (Отделение за семейството и малолетните и непълнолетните лица (Juízo de Família e Menore) в района, където живее приемното семейство или в която се намира институцията) от приемното семейство, институцията, която носи цялостната отговорност, или институцията, на която е поверено детето. Тази молба трябва да бъде придружена от документи, удостоверяващи предварителното съгласие на ACP, и от подкрепящи документи, съдържащи подробности за мярката за настаняване: продължителност, план за намеса и изявление на приемното семейство, че те могат да се издържат финансово.

Или, като алтернатива:

Решението/определението за настаняване, издадено от административния или съдебен орган на държавата на произход, се изпраща на ACP заедно с допълнителна документация, съдържаща подробности за мярката за настаняване: продължителност, план за намеса и изявление на приемното семейство, че те могат да се издържат финансово.

ACP препраща молбата за изпълняемост на мярката до прокуратурата (Ministério Público) при компетентния съд, пред който тя ще бъде официално внесена от името на детето.

  • Съдът постановява своето решение. В случай на декларация за изпълняемост съдът може да определи Института за социално осигуряване (Instituto da Segurança Social (ISS, IP) за орган, отговарящ за мониторинга на изпълнението на мярката в Португалия.

Етап 3 — Прилагане на мярката за настаняване в Португалия

  • След като бъде издадено решението за изпълняемост, малолетното или непълнолетното лице може да дойде в Португалия в изпълнение на мярката за настаняване.
  • Ако молбата за декларация за изпълняемост е изпратена чрез ACP (и във всеки случай, в който съдът информира ACP за решението си), ACP следва да препрати на молещия орган решението на съда.
  • Институтът за социално осигуряване извършва мониторинг върху изпълнението на мярката и изготвя периодични доклади относно прилагането ѝ, които се изпращат на съда и на ACP, ако това е разпоредено от съда.
  • За всяко удължаване на срока на мярката се изисква ново предварително разрешение от страна на ACP, последвано от останалата процедура, посочена по-горе.

За сведение, на английски език може да бъде намерен списък на документите, изисквани от ACP, преди да се разреши настаняването на дете в приемно семейство или институция в Португалия на следния адрес.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Не са необходими консултации и предварително съгласие, ако детето е поверено на лице от семейството, например баби и дядовци, чичовци и лели или по-възрастни братя и сестри. В такива случаи е достатъчно органът, който взема решение за настаняването, само да информира централния орган за Португалия.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Португалия разполага с процедурата, описана в отговор на въпрос № 2, за опростяване на процедурата на консултация за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца.

Приложимо законодателство:

Регламент (EС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г.

 

N.B.:

Звеното за контакт по граждански въпроси към Европейската съдебна мрежа, съдилищата или други субекти и органи не са обвързани от информацията, съдържаща се в настоящия информационен документ. Необходимо е също да се прочетат действащите правни текстове. Те подлежат на редовни актуализации и развиващо се тълкуване в съдебната практика.

Последна актуализация: 20/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.