Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Център за международна правна закрила на деца и младежи)

Spitalska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Тел. +421 220458200

+421 220458201

Електронна поща: info@cipc.gov.sk

Уебсайт: http://www.cipc.gov.sk

Езици: словашки, чешки и английски език

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Централният орган на молещата държава предоставя на централния орган на Словашката република следното:

  1. доклад за детето, съдържащ:

— данни за идентифициране на детето, родителите и роднините, както и информация къде се намират те,

— причините за намесата на социалните служби и обобщение на предприетите мерки,

— информация за настоящото физическо, психологическо и социално развитие на детето,

— информация за специалните потребности на детето, включително медицински доклад, ако детето страда от заболяване,

— мнението на детето и на родителите,

— информация за отношенията между детето и неговите родители и роднини;

  1. причините за предложеното настаняване или предоставяне на грижи;
  2. очакваната продължителност на настаняването;
  3. договорености за отношенията с родителите, други роднини или други лица, с които детето има близка връзка, или причините, поради които такива отношения не се предвиждат с оглед на член 8 от Европейската конвенция за правата на човека;
  4. всякакъв предвиден контрол върху мярката;
  5. информация за всякакво планирано финансиране;
  6. всяка друга относима информация.

Централният орган на Словашката република предава искането, заедно с приложенията към него, на Центъра по труда, социалните въпроси и семейството (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny), като отправя питане дали може да се даде необходимото съгласие.

По правило съгласие следва да се даде, ако:

  • настаняването е съобразено с висшите интереси на детето;
  • детето е било изслушано в хода на производството в чужбина, освен ако това би било неподходящо поради възрастта или степента на зрялост на детето;
  • компетентният орган или физическото лице, на който(което) е поверено детето, е дал(о) съгласието си и няма доводи срещу такова настаняване.

При настаняване на дете в център за деца и семейства конкретната задача на Центъра е да избере подходящо детско заведение в Словакия и да осигури място за детето във въпросното заведение.

Центърът по труда, социалните въпроси и семейството предава препоръката си да се даде или да се откаже да се даде съгласие на Центъра за международна правна закрила на деца и младежи, който ще даде или откаже да даде съгласие въз основа на получените доказателства. Решението, заедно с изложение на мотивите, се изпраща на молещия централен орган, на центъра за семейства и деца, в който ще бъде настанено детето, или на физическото лице, на което то ще бъде поверено. Това решение не подлежи на обжалване по съдебен ред.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Да, в случай на настаняване при баба/дядо, брат/сестра на малолетното или непълнолетното лице или при брат/сестра на родител на малолетното или непълнолетното лице (вж. коментара на Словакия относно член 82, параграф 2).

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Не.

Последна актуализация: 06/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.