Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Процедурите за предварителна консултация и съгласие преди трансграничното настаняване на дете се провеждат съгласно член 82 от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) във връзка с член 33 от Хагската конвенция за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.

Не се изисква съгласието на компетентния орган, ако упражняването на родителските права върху детето се предоставяна единия от родителите.

Когато детето се настанява на територията на Словения, централният орган издава предварително съгласие след получаване на положително становище от центъра за социални услуги.

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Компетентният централен орган за целите на предаването на съгласие в съответствие с член 82, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 години относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) е:

Министерство на труда, семейството, социалните въпроси и равните възможности

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Централният орган предава искането на центъра за социални услуги за обработка и становище.

Централният орган на молещата държава трябва да представи следните документи за целите на консултацията и получаването на съгласие:

 • информация за детето, семейното положение и законните представители;
 • информация за личното положение на ненавършилото пълнолетие лице, включително описание на личните и семейните обстоятелства във връзка с ненавършилото пълнолетие лице;
 • причини за настаняването на детето в чужбина;
 • датата и планираната продължителност на настаняването;
 • лични данни на лицата, определени да полагат приемна грижа, или информация относно предложените институция или лица, които да приемат детето;
 • подробности за настаняването, ако е в институция (напускане, проверки, място на настаняване);
 • одобрение от лекар или полагащо грижи лице;
 • доказателство за здравно осигуряване;
 • ангажимент на молещия орган да покрие разходите по настаняването;
 • мерки за наблюдение на настаняването;
 • изчерпателна информация за компетентния орган на молещата държава членка, включително данни за контакт.

В съответствие с Регламент 2019/1111 документите трябва да бъдат представени преди настаняването.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Винаги се изисква съгласие.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Не съществуват подобни споразумения.

Последна актуализация: 20/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.