Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Разрешението за настаняване на дете в Швеция съгласно Регламент „Брюксел II“ се разглежда от Съвета за социално подпомагане на общината, в която ще бъде настанено детето.

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Съветът за социално подпомагане може да даде одобрение на орган в чужбина за настаняване на дете в Швеция само ако:

  1. най-добре е за детето да бъде настанено в Швеция, по-специално с оглед на връзките на детето с Швеция,
  2. положителното отношение на детето към настаняването, доколкото е възможно да се измери, е било установено,
  3. съгласието на настойника/попечителя на детето и, ако детето е навършило 15 години, съгласието на детето за настаняването, са били получени,
  4. обстоятелствата в отделния дом и условията за полагане на грижи в дома са проучени от Съвета за социални грижи,
  5. детето има разрешение за пребиваване, ако е необходимо, и
  6. настаняването се основава на Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (Регламент Брюксел II) или на Хагската конвенция от 19 октомври 1996 г. относно компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.

Информацията относно документите, които се изискват в отделните случаи, се предоставя от въпросната община. Моля, свържете се с централния орган в Швеция за повече информация.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Не, това правило не се прилага.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Не.

Последна актуализация: 09/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.