Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Детето може да се нуждае от ново семейство поради това, че е сирак, или защото родителите му изглежда не са в състояние да се грижат за него.

Всеки вид настаняване на дете при лице, различно от родител — в приемно семейство с едно или повече физически лица или в заведение за институционална грижа, като например сиропиталище или детски дом — в друга държава от ЕС, попада в обхвата на Регламент „Брюксел IIб“. Това включва също „настанявания с образователна цел“, постановени от съд или разпоредени от компетентен орган със съгласието на родителите или на детето или по тяхно искане вследствие на отклоняващо се от нормите поведение на детето.

Съд или орган, който планира да настани дете в друга държава от ЕС, трябва да получи съгласието на органите на тази държава, преди да разпореди или уреди настаняването. За да се определи дали е необходима консултация, в Регламента се прави препратка към националното законодателство:

  • това не е необходимо, когато детето ще бъде настанено при родител;
  • в националното право и в процедурите на всяка държава от ЕС може да се посочи, че съгласието не се изисква при настаняване на нейна територия при определени категории близки роднини в допълнение към родителите.

Искането за съгласие следва да включва най-малко доклад за детето, придружен от причините за предложеното настаняване или предоставяне на грижи, очакваната продължителност на настаняването и информация за всяко планирано финансиране. Това трябва да бъде допълнено от всяка друга информация, която замолената държава членка може да счете за уместна, като например предвиден надзор върху мярката, договорености за контакт с родителите, други роднини или други лица, с които детето има близки отношения, или причините, поради които такъв контакт не се предвижда.

Във всяка държава — членка на ЕС, националното законодателство и процедура уреждат процедурата за получаване на съгласие за настаняването.

Практическото ръководство за прилагането на Регламент „Брюксел IIб“ може да бъде намерено на следната страница: Публикации на ЕСМ

Моля, изберете знамето на съответната държава, за да получите по-подробна национална информация.

Последна актуализация: 03/04/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.