Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Rakousko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Podle vnitrostátního práva jsou možné různé scénáře:

a) Stěhování do zahraničí: Je-li péče svěřena dvěma osobám, musí tyto osoby po vzájemné dohodě také určit místo bydliště. Tato zásada vzájemné dohody platí bez omezení, tj. i v případě nezletilé osoby, která se stěhuje v rámci Rakouska, zejména pokud tento přesun znamená v jejím životě významnou změnu. Navíc zejména v případě přenesení místa bydliště do zahraničí bude rodič, který se chce přestěhovat do zahraničí, potřebovat souhlas druhého rodiče nebo souhlas soudu. Soud musí vzít v úvahu jak nejlepší zájem (blaho) nezletilé osoby, tak zájmy rodičů.

Pokud bylo rozhodnutím soudu nebo dohodou svěřeno dítě do primární péče jednomu z rodičů, má tento rodič v souladu se zněním § 162 odst. 2 rakouského občanského zákoníku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB) výhradní právo určit místo bydliště. V takovém případě není pro stěhování v rámci Rakouska vyžadován žádný souhlas.

Podle současné judikatury však v takových případech – zejména pokud je změna bydliště nezletilé osoby významnou událostí – musí rodič pověřený primární péčí informovat i druhého rodiče a vzít v úvahu i nejlepší zájem nezletilé osoby. Kromě toho by změna místa bydliště neměla významně ovlivnit výkon práva péče ze strany druhého rodiče. Toto omezení se týká zejména stěhování do zahraničí.

Totéž platí pro pěstouny, kterým je dítě svěřeno do péče; v praxi však taková situace nastává jen zřídka, neboť povinnost péče obvykle zůstává na úřadu péče o mládež (Kinder- und Jugendhilfeträger).

b) Umístění do institucionální péče nebo k pěstounům: Umístění se souhlasem subjektu pověřeného péčí (subjektů pověřených péčí) (zpravidla rodičů) musí být pouze v souladu s vnitrostátními ustanoveními platných zákonů o ochraně dětí a mladistvých a nevyžaduje soudní příkaz. Umístění bez souhlasu subjektu pověřeného péčí (subjektů pověřených péčí) však podléhá soudnímu přezkumu, který soud provede jako mimořádné opatření podle § 211 rakouského obecného občanského zákoníku.

c) Umístění do jiného členského státu: Pokud soud nebo příslušný orgán (ve smyslu čl. 2 odst. 2 první věty nařízení Brusel IIb) uvažuje o umístění nezletilé osoby (tj. osoby mladší 18 let podle čl. 2 odst. 2 šesté věty nařízení Brusel IIb) do jiného členského státu, musí nejprve získat souhlas příslušného orgánu tohoto jiného členského státu podle čl. 82 odst. 1 nařízení Brusel IIb. Umístění bude nařízeno nebo zprostředkováno pouze po souhlasu příslušného orgánu dožádaného členského státu s umístěním (článek 5 nařízení Brusel IIb). Požadavek předchozího souhlasu je přirozeným důsledkem výše uvedených právních předpisů EU.

Žádosti o souhlas se proto zpravidla předávají prostřednictvím ústředního orgánu dožadujícího členského státu ústřednímu orgánu dožádaného členského státu, kde má být nezletilá osoba umístěna (čl. 82 odst. 1 nařízení Brusel IIb). Postup pro získání souhlasu se v každém případě řídí vnitrostátními právními předpisy dotyčného členského státu.

Pokud se nejedná o případ, kdy se souhlas nevyžaduje (viz bod 3) nebo kdy nebyla přijata jiná správní opatření (viz bod 4), musí být žádosti o souhlas předávány prostřednictvím ústředního orgánu úřadu péče o mládež (viz bod 2).

Rakousko má devět spolkových zemí, které působí jako úřady péče o mládež prostřednictvím různých orgánů, např. úřadu zemské vlády (Amt der Landesregierung), obecního úřadu (Magistrat) nebo okresního úřadu (Bezirkshauptmannschaft). Souhlas s přeshraničním umístěním udělují úřady péče o mládež v oblasti, kde se umístění uskuteční.

Spolková země

Adresa

Kontaktní osoba:

Burgenlandsko

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Úřad zemské vlády Burgenlandska)

Abteilung 6 – Soziales und Gesundheit (odbor 6 – sociální věci a zdraví)

Kinder- und Jugendhilfe (péče o děti a mládež)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, Rakousko

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Korutany

Amt der Kärntner Landesregierung (Úřad zemské vlády Korutan)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (odbor 4 – sociální zabezpečení)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, Rakousko

abt4.kjh@ktn.gv.at

Dolní Rakousko

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Úřad zemské vlády Dolního Rakouska)

Gruppe Gesundheit und Soziales (zdraví a sociální věci)

Abteilung Jugendwohlfahrt (odbor péče o mládež)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Horní Rakousko

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Úřad zemské vlády Horního Rakouska)

Regionální vláda

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (Ředitelství pro společnost, sociální věci a zdraví)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (odbor péče o děti a mládež)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Rakousko

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salcbursko

Amt der Salzburger Landesregierung (Úřad zemské vlády Salcburska)

Kinder- und Jugendhilfe (péče o děti a mládež)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg, Rakousko

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Štýrsko

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Úřad zemské vlády Štýrska)

Kinder- und Jugendhilfe (péče o děti a mládež)

Hofgasse 12,

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tyrolsko

Amt der Tiroler Landesregierung (Úřad zemské vlády Tyrolska)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (odbor péče o děti a mládež)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlbersko

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Úřad zemské vlády Vorarlberska)

Fachbereich Jugend und Familie (odbor pro záležitosti mládeže a rodiny)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Rakousko

jugend.familie@vorarlberg.at

Vídeň

MA 11 Amt für Jugend und Familie (Úřad pro mládež a rodinu)

Rüdengasse 11

1030 Vídeň

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

S konzultací je třeba se obrátit na příslušný úřad péče o mládež prostřednictvím ústředního orgánu, spolkového ministerstva spravedlnosti. Ústřední orgán předá žádost úřadu péče o mládež ve spolkové zemi, do níž se umístění plánuje (viz bod 1). Všechny údaje a podklady musí být přeloženy do němčiny.

Podle článku 82 nařízení Brusel IIb musí žádost obsahovat zprávu o nezletilé osobě a důvody navrhovaného umístění nebo poskytnutí péče, informace o veškerém uvažovaném financování a veškeré další informace, které jsou považovány za důležité.

Všechny úřady péče o mládež považují za relevantní následující informace:

 • údaje o nezletilé osobě, rodinných příslušnících (rodičích, sourozencích atd.) a subjektech pověřených péčí,
 • důvody, proč je umístění v nejlepším zájmu nezletilé osoby, např. proto, že nezletilá osoba má zvláštní vztah k Rakousku,
 • datum umístění a plánovanou dobu trvání,
 • údaje o instituci / pěstounské rodině (adresa, kontaktní údaje), do které má být nezletilá osoba umístěna,
 • souhlas instituce nebo pěstounů,
 • úplné údaje o příslušném orgánu v dožadujícím členském státě včetně kontaktních údajů,
 • závazný souhlas dožadujícího orgánu s úhradou nákladů,
 • doklad o zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení.

Příslušné úřady péče o mládež považují při udělování souhlasu za relevantní také následující požadavky a informace, ale vyhrazují si právo vyžádat si v jednotlivých případech další informace a/nebo doklady.

Požadavky

Požadované doklady

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Úřad zemské vlády Burgenlandska)

 • Informace o daném problému (cíle, nálezy, posudky, osvědčení, soudní rozhodnutí)
 • Prohlášení o souhlasu subjektu pověřeného péčí (subjektů pověřených péčí)

Amt der Kärntner Landesregierung (Úřad zemské vlády Korutan)

 • Vhodnost pěstounské rodiny
 • Schválení vyžadované podle právních předpisů týkajících se přistěhovalectví
 • Souhlas nezletilé osoby a subjektu pověřeného péčí (subjektů pověřených péčí)
 • Přehled dosud poskytnuté pomoci s výchovou
 • Nálezy, diagnózy, posudky
 • Stávající práva na styk s dítětem
 • Veškerá soudní rozhodnutí
 • Rozhodnutí o svěření do péče s poznámkou: Umístěním ... do ... se odpovědnost za péči a výchovu přenáší na instituci / pěstounskou rodinu.
 • Kopie elektronické karty

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Úřad zemské vlády Dolního Rakouska)

 • Opatření je nezbytné pro blaho nezletilé osoby a/nebo v Dolním Rakousku existuje referenční osoba pro blaho nezletilé osoby
 • Umístění do vhodné péče
 • Uznání profesních standardů Dolního Rakouska
 • Pravidelný přezkum plánu podpory dožadujícím orgánem, včetně výchovných cílů
 • Prohlášení kontaktní osoby pro případ, že bude nutné ukončit opatření
 • Aktuální zprávy o fyzickém, emočním, sociálním, školním/profesním rozvoji
 • Aktuální lékařské nálezy
 • Kopie nezbytných dokumentů nezletilé osoby, elektronické karty
 • Informace o farmaceutických terapiích
 • Plán podpory, včetně dosud poskytnuté podpory
 • Popis problému, sociální a psychologická diagnostika, stanovení cílů, doba trvání a prognóza opatření
 • Záznam ze slyšení nezletilé osoby s ohledem na plánované opatření
 • Písemný souhlas subjektu pověřeného péčí (subjektů pověřených péčí)
 • Dohoda o organizaci případných návštěvních práv

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Úřad zemské vlády Horního Rakouska)

 • Předem stanovený pobytový status
 • Jasné rozdělení odpovědnosti mezi dožadující členský stát (druh, rozsah a platba) a dožádaný členský stát (dohled nad institucí)
 • Uznání profesních standardů Horního Rakouska dožadujícím orgánem
 • Přehled dosud poskytnuté pomoci s výchovou
 • Nálezy, diagnózy, zprávy, posudky
 • Záznam ze slyšení nezletilé osoby
 • Vymezení práv biologických rodičů na styk s dítětem
 • Formální souhlas subjektu pověřeného péčí (subjektů pověřených péčí)
 • Soudní rozhodnutí
 • Kopie základních dokladů nezletilé osoby

Amt der Salzburger Landesregierung (Úřad zemské vlády Salcburska)

 • Souhlas místně příslušného úřadu péče o mládež v případě umístění
 • Přehled dosud poskytnuté pomoci s výchovou
 • Lékařské/psychiatrické nálezy, diagnózy, posudky
 • Záznam ze slyšení nezletilé osoby
 • Vymezení práv biologických rodičů na styk s dítětem
 • Formální souhlas subjektu pověřeného péčí (subjektů pověřených péčí)
 • Soudní rozhodnutí
 • Kopie elektronické karty nezletilé osoby

Amt der Steiermärkischen (Úřad zemské vlády Štýrska)

 • Předem stanovený pobytový status
 • Souhlas zákonných opatrovníků
 • Soudní rozhodnutí
 • Lékařské nálezy
 • Předávací zpráva příslušného dožadujícího orgánu (historie, aktuální sociální a rodinná situace, popis problémů a zdrojů, závěry a prognózy sociálního pracovníka, splnění cílů, stručné hodnocení)

Amt der Tiroler Landesregierung (Úřad zemské vlády Tyrolska)

 • Plán podpory, historie případu a dosud použitá opatření
 • Veškeré relevantní zprávy, psychologické posudky atd.
 • Písemný souhlas subjektu pověřeného péčí (subjektů pověřených péčí)
 • Prokázaný souhlas nezletilé osoby svěřené do péče – pokud se slyšení nezdá být nevhodné z důvodu věku nebo (prokázaného) stupně vyspělosti
 • Kopie identifikačního průkazu nezletilé osoby
 • Budoucí situace nezletilé osoby po návratu

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Úřad zemské vlády Vorarlberska)

 • Rozhodnutí o svěření do péče s poznámkou: Umístěním ... do ... se odpovědnost za péči a výchovu přenáší na instituci / pěstounskou rodinu.
 • Dosud poskytnutá podpora při výchově
 • Dohoda o plánu podpory Výhled do budoucnosti
 • Nálezy/diagnózy psychiatra pro děti a mládež a/nebo názory psychologa
 • Slyšení nezletilé osoby
 • Souhlas subjektu pověřeného péčí (subjektů pověřených péčí)

Magistrat der Stadt Wien (Magistrát města Vídně)

 • Nálezy, diagnózy, zprávy, posudky
 • Záznam ze slyšení nezletilé osoby
 • Schválení vyžadované podle právních předpisů týkajících se přistěhovalectví

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Stejně jako v případě umístění k rodiči (čl. 82 odst. 1 nařízení Brusel IIb) není třeba souhlasu k umístění do Rakouska k těmto blízkým příbuzným:

 • prarodiče,
 • sourozenci rodičů,
 • dospělí sourozenci nezletilé osoby.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Ústřednímu orgánu nejsou žádné takové dohody známy.

Poslední aktualizace: 10/05/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.