Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Žádost musí být zaslána belgickému ústřednímu orgánu. Ústřední orgán předá žádost příslušnému orgánu daného belgického územního celku.

Žádost musí být sepsána v jazyce určeného belgického územního celku (německy, francouzsky nebo nizozemsky). Dožadující státy by si měly předem u belgického ústředního orgánu ověřit, v jakém jazyce má být žádost podána.

Souhlas uděluje příslušný orgán dotčeného belgického územního celku.

Kontaktní údaje belgického ústředního orgánu jsou následující:

Federální ministerstvo spravedlnosti (Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie)

Generální ředitelství pro legislativu a základní práva a svobody (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux / Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Mezinárodní spolupráce v občanských věcech (Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Boulevard de Waterloo 115

B-1000 Bruxelles/Brussel

Tel. + 32 (2) 542 65 11

E-mail: dh1996@just.fgov.be

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Francouzský územní celek (Fédération Wallonie-Bruxelles)

 • Obsah žádosti je následující:
  • totožnost dítěte (příjmení, jméno (jména), datum narození, státní příslušnost),
  • příslušné informace o správním postavení dítěte v zemi původu, zejména pokud jde o jeho sociální práva: zdravotní pojištění dítěte a rodinné přídavky,
  • totožnost nositelů rodičovské odpovědnosti (příjmení, jméno (jména), datum narození, státní příslušnost, adresa),
  • informace o (fyzické nebo právnické) osobě vykonávající rodičovská práva a povinnosti, pokud se liší od výše uvedených,
  • informace o pěstounské rodině (příjmení, jméno (jména), datum narození, státní příslušnost, adresa),
  • podrobnosti týkající se navrhovaného umístění: orgán odpovědný za zprostředkování umístění, příslušné soudní rozhodnutí, podkladové dokumenty vypracované příslušnou službou na podporu mládeže (Service d'aide à la jeunesse), očekávaná doba trvání umístění a plánovaná následná opatření a způsob financování,
  • sociální zpráva (rapport social), ve které jsou uvedeny důvody umístění, opatření přijatá dříve v zemi původu, současná situace, okolnosti týkající se zázemí dotčeného mladého člověka a případně informace o specifických potřebách dítěte (pokud jde o vzdělávání a zdravotní péči (psychologická péče, logopedie atd.),
  • případně odůvodnění, proč je umístění v zahraničí naléhavé,
  • případné kroky přijaté dožadujícím členským státem k přípravě umístění.
 • Lhůty:

Kromě případů, kdy to znemožňují výjimečné okolnosti, se rozhodnutí, kterým se uděluje nebo odmítá souhlas, v souladu s čl. 82 odst. 4 nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 předá dožadujícímu ústřednímu orgánu nejpozději do tří měsíců od přijetí žádosti. Jedná se o pořádkovou lhůtu (délai d'ordre).

 • Procedurální otázky:

Použitelný je postup stanovený v článku 82 nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019.

S výjimkou případů, kdy má být dítě umístěno do péče rodiče, musí ústřední orgán dožadujícího členského státu zaslat belgickému ústřednímu orgánu žádost o souhlas, která obsahuje zprávu o dítěti, důvody navrhovaného umístění dítěte nebo poskytnutí péče dítěti ve francouzském územním celku (Fédération Wallonie-Bruxelles), informace o zvažovaném financování a jakékoli další informace, jež považuje za relevantní, například očekávanou dobu trvání umístění.

K žádosti a případným dalším písemnostem musí být přiložen překlad do francouzštiny.

Francouzský územní celek (Fédération Wallonie-Bruxelles) shromažďuje veškeré informace nebo písemnosti potřebné k vyřízení žádosti dožadujícího členského státu, přičemž náležitě zohledňuje její předmět, s cílem připravit přeshraniční umístění a usnadnit jeho koordinaci, jak je požadováno. Šetření provedené sociálně správními orgány mu umožní přijmout následné rozhodnutí o udělení či odmítnutí souhlasu s navrhovaným umístěním dítěte na jeho území.

Rozhodnutí o udělení nebo odmítnutí souhlasu předá kontaktní osoba za francouzský územní celek (Fédération Wallonie-Bruxelles) belgickému ústřednímu orgánu, který zajistí, aby byla záležitost projednána s dožadujícím členským státem.

Všeobecný souhlas o umístění vydává příslušný úřad. Po vydání rozhodnutí o umístění dítěte v zahraničí musí být přijato další rozhodnutí místními úředníky, kteří učiní praktické kroky k umístění dítěte do příslušné rodiny nebo instituce. Před umístěním dítěte je tedy třeba dosáhnout dvou po sobě jdoucích „souhlasů“.

Podle čl. 39 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 se uznání rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti zamítne, pokud nebyl dodržen postup stanovený v článku 82, jakož i v případě, že rozhodnutí bylo vydáno, aniž dítěti, které je schopno formulovat svůj názor, byla poskytnuta příležitost jej vyjádřit v souladu s článkem 21, s výjimkou případů, kdy pro to existovaly závažné důvody, zejména s ohledem na naléhavost případu (čl. 39 odst. 2 písm. b)).

Dožádaný členský stát a dožadující členský stát respektují důvěrnou povahu informací, které si vzájemně vyměňují prostřednictvím svých příslušných ústředních orgánů. Dotčené informace nelze použít k jinému účelu, než pro který byly shromážděny nebo předány.

Vlámský územní celek (Vlaamse Gemeenschap)

 • Obsah žádosti je následující:
  • totožnost dítěte (příjmení, jméno (jména), datum narození, státní příslušnost),
  • příslušné informace o správním postavení dítěte v zemi původu, zejména pokud jde o nemocenské pojištění,
  • totožnost rodičů (příjmení, jméno (jména), datum narození, státní příslušnost, adresa),
  • informace o (fyzické nebo právnické) osobě vykonávající rodičovská práva a povinnosti, pokud se liší od výše uvedených,
  • informace o pěstounské rodině (příjmení, jméno (jména), datum narození, státní příslušnost, adresa),
  • podrobnosti týkající se navrhovaného umístění: orgán odpovědný za zprostředkování umístění, příslušné soudní rozhodnutí, podkladové dokumenty vypracované příslušnou službou na ochranu mládeže, očekávaná doba trvání umístění a plánovaná následná opatření a způsob financování/úhrady,
  • zda bude spis předán celý, nebo pouze pokyny,
  • sociální zpráva, ve které se uvádí důvody umístění, opatření přijatá dříve v zemi původu, současná situace, okolnosti týkající se zázemí dotčeného mladého člověka a případně informace o specifických potřebách dítěte (pokud jde o vzdělávání), případně odůvodnění, proč je umístění v zahraničí naléhavé.
 • Použitelná procesní pravidla jsou následující:

Všeobecný souhlas s umístěním a rozhodnutí o financování umístění vydává příslušný úřad. Po přijetí rozhodnutí o umístění v zahraničí musí být přijato další rozhodnutí místními úředníky, kteří učiní praktické kroky pro umístění dotyčného dítěte do příslušné rodiny nebo instituce. Před umístěním dítěte je tedy třeba dosáhnout dvou po sobě jdoucích „souhlasů“.

Německy mluvící územní celek (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 • Obsah žádosti je následující:
  • totožnost dítěte (příjmení, jméno (jména), datum narození, státní příslušnost),
  • příslušné informace o správním postavení dítěte v zemi původu, zejména pokud jde o zdravotní pojištění,
  • totožnost rodičů nebo zákonných zástupců (příjmení, jméno (jména), datum narození, státní příslušnost, adresa),
  • sociální zpráva, ve které se uvádí: důvody umístění, opatření přijatá dříve v zemi původu, současná situace, důkaz o tom, že dítě bylo vyslechnuto v rámci řízení v zahraničí, ledaže se výslech považuje za nevhodný vzhledem k věku nebo vyspělosti dítěte,
  • případně odůvodnění, proč je umístění v zahraničí naléhavé,
  • kontaktní údaje příslušného orgánu v zemi původu (název, adresa, telefonní číslo),
  • kontaktní údaje pěstounské rodiny / pěstounské instituce (jméno, adresa, telefonní číslo),
  • podrobnosti týkající se navrhovaného umístění: cíl umístění, informace o ověření umístění (Kdy se uskutečnila návštěva služby na ochranu dětí? Jak pravidelně plánují služby na ochranu dětí návštěvy? Pokud dosud neproběhla žádná osobní návštěva, kdy je plánována?), předpokládané místo školní docházky (v případě specifických vzdělávacích potřeb jsou vyžadovány příslušné dokumenty, pokud se nepředpokládá školní docházka v Belgii), doba trvání umístění a plánovaná následná opatření a informace o způsobu financování.
 • Procedurální otázky:

Úřady ověřují podmínky pro uznání stálého ubytování v souladu s příslušnými právními základy belgického německy mluvícího územního celku.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Ne.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Ne.

Poslední aktualizace: 15/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.