Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Chorvatsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Před přeshraničním umístěním dítěte na území Chorvatské republiky je nejprve potřeba obrátit se na Ministerstvo práce, důchodového systému, rodiny a sociální politiky (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) a získat jeho souhlas. Za tímto účelem funguje v rámci ministerstva Komise pro zjišťování dodržování podmínek pro přeshraniční umístění dětí a posuzování jednotlivých žádostí o udělení předchozího souhlasu s přeshraničním umístění dítěte na území Chorvatské republiky (Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske).

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Ministerstvo práce, důchodového systému, rodiny a sociální politiky, které je ústředním orgánem pro opatření podle nařízení Rady (EU) 2019/1111, zřídilo pětičlennou komisi pro zjišťování dodržování podmínek pro přeshraniční umístění dětí a posuzování individuálních žádostí o udělení předchozího souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte na území Chorvatské republiky. Komise se schází, aby na základě přijatých žádostí rozhodovala o jednotlivých případech.

Žádost se podává spolu se souhrnnou zprávou o dítěti, ke které je připojeno stanovisko a závěry týmu odborníků k přeshraničnímu umístění, včetně lékařské dokumentace a důvodů přeshraničního umístění, jméno poskytovatele služeb, u něhož se o umístění žádá, podrobností o plánovaném datu zahájení a ukončení umístění, prohlášení poskytovatele služeb, který souhlasí s poskytnutím služby dítěti a s tím, že ponese veškeré náklady na cestu (příjezd a odjezd dítěte) a pobyt, náklady na zdravotní pojištění a vzdělávání, prohlášení dítěte o souhlasu s přeshraničním umístěním potvrzující, že si je vědomo programu umístění, prohlášení žádajícího státu, ve kterém se zaručuje, že zástupce poskytovatele služeb bude oprávněn zastupovat dítě za účelem registrace jeho dočasného pobytu, jakož i přijmout veškerá opatření nezbytná k ochraně dítěte, údaje o orgánu dožadujícího státu, který je příslušný k přijímání rozhodnutí o umístění dítěte, soudní rozhodnutí vydaná ve vztahu k dítěti (např. rozhodnutí o rodičovské péči o dítě atd.) a další doklady, které dožadující stát považuje za podstatné pro provedení tohoto řízení.

Dokumenty se předkládají v originále v jazyce dožadujícího státu spolu s překladem do chorvatštiny. Řízení je naléhavé, takže Komise rozhodne ihned po posouzení žádosti a podkladových dokumentů. Na základě tohoto rozhodnutí přijme Ministerstvo práce, důchodového systému, rodiny a sociální politiky konečné rozhodnutí, zda žádosti o předchozí souhlas s přeshraničním umístěním na území Chorvatské republiky vyhoví nebo ji zamítne.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Podle článku 82 nařízení Rady (EU) 2019/1111 není nutný souhlas Chorvatska, pokud má být dítě umístěno do péče rodiče nebo blízkého příbuzného. Pro účely čl. 82 odst. 2 nařízení Rady (EU) 2019/1111 se za blízké příbuzné považují prarodiče, strýci, tety, bratři/nevlastní bratři, sestry/nevlastní sestry a děti sourozenců/nevlastních sourozenců.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Chorvatsko nemá žádné dohody ani ujednání týkající se zjednodušení postupu konzultace pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dětí.

Poslední aktualizace: 20/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.