Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Příslušným orgánem, který musí vydat svůj předchozí souhlas před přeshraničním umístěním dítěte, jsou služby sociální péče náměstka ministerstva sociálních věcí, jehož kontaktní údaje jsou tyto:

Adresa: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikósie

Tel.: +357 22406602 / +357 22406655

e-mail: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Internetové stránky: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Jazyky: řečtina a angličtina.

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Všechny žádosti musí být adresovány ústřednímu orgánu Kyperské republiky, kterým je ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku.

Spolu se žádostí o souhlas s umístěním dítěte musí dožadující orgán zaslat tyto informace spolu s úředním překladem do řečtiny:

1) zpráva o dítěti obsahující:

  • identifikační údaje dítěte, jeho rodičů a příbuzných a místa, kde se nacházejí,
  • důvody žádosti o zásah služeb sociální péče a shrnutí opatření přijatých dožadujícím orgánem,
  • informace o fyzickém, psychickém a sociálním vývoji dítěte,
  • informace o zvláštních potřebách dítěte, včetně lékařské zprávy, pokud dítě trpí zdravotním problémem, a o veškerých zvláštních vzdělávacích potřebách,
  • stanovisko dítěte (připadá-li v úvahu) a rodičů,
  • informace o kontaktech mezi dítětem a jeho rodiči a příbuznými;

2) důvody navrhovaného umístění nebo poskytnutí péče;

3) očekávaná doba trvání umístění;

4) ujednání o kontaktu s rodiči, jinými příbuznými nebo jinými osobami, s nimiž má dítě úzkou vazbu, nebo důvody, proč se takový kontakt nedoporučuje;

5) jakýkoli plánovaný dohled nad opatřením;

6) písemné prohlášení fyzické nebo právnické osoby, která o dítě pečuje, nebo jiného příslušného subjektu, že ponese veškeré náklady spojené s umístěním a ubytováním dítěte;

7) rozhodnutí soudů nebo jiných orgánů týkající se dítěte (v příslušných případech);

8) veškeré další důležité informace.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Neexistuje žádná výjimka z požadavku na souhlas s přeshraničním umístěním, pokud má být dítě umístěno s blízkými příbuznými. Souhlas je vyžadován ve všech případech.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Žádné takové dohody ani ujednání neexistují.

Poslední aktualizace: 20/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.