Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Česko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Orgánem příslušným k vydání souhlasu s umístěním dítěte pro účely postupu podle Nařízení Rady (EU) 2019/1111 je ústřední orgán České republiky dle tohoto nařízení, tedy Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“), na základě § 35 odst.2 písm. k) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Je-li Úřad o dítěti informován a požádán o konzultaci, vždy zjišťuje historii rodiny v ČR, zda žije v ČR osoba příbuzná nebo blízká, která by byla schopna a ochotna o dítě pečovat, a zajišťuje její posouzení prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pokud není k dispozici osoba příbuzná či blízká, zjišťují se i možnosti umístění dítěte do pěstounské péče a v krajním případě do ústavního zařízení. Je-li možné umístit dítě vhodně v ČR, Úřad informuje dožadující orgán (soud, ústřední orgán, tamní orgán sociálně-právní ochrany dětí apod.), případně i zastupitelský úřad a navrhuje řešení. Úřad také ve správním řízení vydává souhlas s konkrétním umístěním dítěte.

Rozhodne-li zahraniční orgán o umístění dítěte do ČR, je třeba dohodnout předání a převoz dítěte. Pokud nemohou dítě přivézt dosavadní pečovatelé anebo je nemohou vyzvednout v zahraničí budoucí pečující osoby, je možné dohodnout převoz dítěte ve spolupráci se zastupitelským úřadem a orgánem sociálně-právní ochrany dětí v ČR (aplikace § 36 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění).

V rámci jednání se zahraničním partnerem (ústřední orgán, tamní orgán sociálně-právní ochrany dětí, tamní pěstoun či příbuzný dítěte, z jehož péče se dítě předává) by měl být řešen pro dítě co nejméně zatěžující proces předání včetně navykacího režimu. Způsob předání Úřad předem projedná s příslušným zahraničním subjektem.

Dítě musí mít cestovní doklad (cestovní pas nebo náhradní cestovní doklad), a pokud je to možné, rodný list (pokud se dítě narodilo v jiném státě než ČR), soudní rozhodnutí včetně osvědčení dle čl. 36 nařízení Brusel IIter nebo jiný dokument osvědčující možnost uznání soudního rozhodnutí, lékařskou dokumentaci včetně očkovacího průkazu a průkazu pojištěnce, potvrzení o školní docházce.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Ne

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Ne

Poslední aktualizace: 27/07/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.