Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Rada sociálního pojištění – info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Souhlas se získá na základě předložení žádosti Radě sociálního pojištění, a zejména na základě poskytnutí těchto informací a dokumentů:

 1. jména, data narození, národnosti a mateřského jazyka dítěte;
 2. posouzení veškerých požadavků na pomoc, které dítě má, včetně informací o jeho fyzickém, zdravotním, psychickém, emočním a kognitivním stavu, vzdělanostní úrovni a ekonomickém postavení;
 3. okolností, které k umístění vedou, a důvodů k umístění v Estonsku;
 4. předpokládané doby trvání umístění;
 5. shrnutí názoru dítěte, nebo – pokud názor nebyl zjištěn – odůvodnění, proč názor nebyl zjištěn;
 6. informací o probíhajících řízeních týkajících se dítěte;
 7. informací o právním zástupci dítěte, které má být umístěno;
 8. jména, data narození, národnosti a mateřského jazyka osoby, u které má dítě být umístěno, a jejích kontaktních údajů;
 9. přehledu opatření sociální podpory, která dítě bude po umístění v Estonsku potřebovat;
 10. přehledu, jak bude upraven styk dítěte s rodiči a dalšími příbuznými, popř. s dalšími blízkými osobami;
 11. informací o financování umístění dítěte;
 12. soudních rozhodnutí týkajících se rodičovské zodpovědnosti ve vztahu k dítěti, které má být umístěno;
 13. dalších významných informací.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Nebylo přijato žádné samostatné rozhodnutí. I v situaci, kdy je potřeba umístit dítě u blízkého příbuzného, musí být v této souvislosti posouzeno jeho blaho a potřeba umístění, které musí být odůvodněné. Souhlas se nevyžaduje v případě umístění dítěte u druhého rodiče, pokud má tento rodič právo péče.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

V této fázi nikoli.

Poslední aktualizace: 22/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.