Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Ve Finsku uděluje souhlas s umístěním dítěte podle článku 82 nařízení (EU) 2019/1111 okresní úřad sociální péče, do kterého má být dítě umístěno. Není-li v žádosti místo uvedeno, souhlas uděluje okresní úřad sociální péče určený podle § 17 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (417/2007) – tedy podle místa obce, v níž dítě nebo rodiče dítěte naposledy bydleli nebo se zdržovali. Pokud dítě nebo jeho rodiče neměli bydliště nebo se nezdržovali v žádné obci ve Finsku, rozhodovací pravomoc náleží orgánům města Helsinky.

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Postup udělování souhlasu nepodléhá žádným zvláštním pravidlům. Informace dle čl. 82 odst. 1 nařízení jsou nezbytné k tomu, aby okresní úřad sociální péče mohl zajistit služby a podporu, které dítě potřebuje, a aby dohlížel nad umístěním. Okresní úřad sociální péče eviduje děti umístěné na území jeho působnosti. Dítě umístěné ve Finsku má přesně stanovená práva, například právo na řádné zacházení a kvalitní pěstounskou péči.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Ve Finsku je vyžadován předchozí souhlas v případě všech umístění podle článku 82 nařízení.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Ne.

Poslední aktualizace: 20/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.