Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Souhlas musí udělit úřad péče o mládež (Landesjugendamt) příslušný pro spolkovou zemi, v níž má dojít k umístění. Německo má šestnáct spolkových zemí a sedmnáct úřadů péče o mládež (jeden pro každou spolkovou zemi, přičemž v Severním Porýní-Vestfálsku jsou tyto úřady dva, seznam adres je uveden na internetové stránce http://www.bagljae.de/). Pokud dosud nebyl podán konkrétní návrh ohledně umístění nezletilého, určí německý ústřední orgán úřad péče o mládež v oblasti, kde byla rozhodně konstatována nejužší vazba. Alternativně se považuje za příslušnou spolková země Berlín (§ 45 zákona k provedení určitých právních nástrojů v oblasti mezinárodního práva rodinného (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – zákon o mezinárodním právu rodinném – IntFamRVG).

Země

Adresa

Telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, internetové stránky

Bádensko-Württembersko

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Vedoucí: Gerald Häcker

Tel. +49 7116375401

Fax +49 7116375449

E-mail: gerald.haecker@kvjs.de

http://www.kvjs.de/

Bavorsko

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Vedoucí: Hans Reinfelder

Tel. +49 89126104

Fax +49 8912612412

E-mail: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlín

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt


Bernhard-Weiß-Staße 6

10178 Berlin

Vedoucí: Bude sděleno


Řádný zástupce v rámci spolkového sdružení (BAG):


Dr. Sabine Skutta

Tel. +49 30902275580

Fax +49 30902275011

E-mail: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Braniborsko

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Alle 107,

14473 Potsdam

Vedoucí: Volker-Gerd Westphal

Tel. +49 3318663700

Fax +49 33127548490

E-mail: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Brémy

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Vedoucí: Christiane Schrader

Tel. +49 4213610

Fax +49 4214964401

E-mail: christiane.schrader@soziales.bremen.de

https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hamburk

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Vedoucí: Gabriele Scholz

Fax +49 40427961745

E-mail: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de

 

Zástupce: Henriette Brandt

Tel. +49 40428635019

Fax +49 40427963377

E-mail: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hesensko

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration Abteilung II6B - Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Vedoucí: Cornelia Lange

Tel. +49 61132193248 nebo 3249

Fax +49 6118173260

E-mail: cornelia.lange@hsm.hessen.de

 

Řádný zástupce v rámci spolkového sdružení (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel. +49 61132193433

Fax +49 611327193433

E-mail: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Meklenbursko – Přední Pomořansko

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Vedoucí: Nils Voderberg

Kontaktní osoba: Bude sděleno

Tel. +49 38539689940

Fax +49 38539689919

E-mail: voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Dolní Sasko

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie


Außenstelle Hannover


Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Vedoucí: Silke Niepel

Tel. +49 51189701303

Fax +49 51189701330

E-mail: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Severní Porýní-Vestfálsko

(Porýní)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2


50679 Köln

Vedoucí: Bude sděleno

Tel. +49 2218094002

Fax +49 2218094009

E-mail: LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/

Severní Porýní-Vestfálsko

(Vestfálsko-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe


LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Vedoucí: Birgit Westers

Tel. +49 25159101

Fax +49 251591275

E-mail: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Porýní-Falc

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Vedoucí: Iris Egger-Otholt

Tel. +49 6131967289

Fax +49 6131967365

E-mail: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de

http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Sársko

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Vedoucí: Hubert Meusel

Tel. +49 6815012057

Fax +49 6815013416

E-mail: h.meusel@soziales.saarland.de

Řádný zástupce v rámci spolkového sdružení (BAG):


Annette Reichmann

Tel. +49 6815013532

E-mail: a.reichmann@soziales.saarland.de

E-mail: landesjugendamt.soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Sasko

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

 

Vedoucí: Enrico Birkner

Tel. +49 37124081101

E-mail: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Sasko-Anhaltsko

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend


Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Strasse 2

06122 Halle (Saale)

Vedoucí: Antje Specht

Zástupce v rámci spolkového sdružení (BAG): Corinna Rudloff

Tel. +49 3455141625/1855

Fax +49 3455141012/1719

E-mail: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Šlesvicko-Holštýnsko

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung


des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Vedoucí: Thorsten Wilke

Tel. +49 4319882617

Fax +49 4319882618

E-mail: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Durynsko

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Vedoucí: Martina Reinhardt

Tel. +49 361573411300

Fax +49 361573411830

E-mail: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Žádost o udělení souhlasu s umístěním nezletilého z jiného členského státu EU (s výjimkou Dánska) se zasílá prostřednictvím ústředního orgánu jiného členského státu EU Spolkovému justičnímu úřadu (Bundesamt für Justiz) v Německu, který poté předá žádost příslušnému německému úřadu péče o mládež.

Německý úřad péče o mládež, který je místně příslušný, by měl žádost v souladu s § 46 odst. 1 IntFamRVG obvykle schválit, pokud

 1. zamýšlené umístění v Německu je v nejlepším zájmu dítěte, zejména z toho důvodu, že má k Německu určitý vztah;
 2. orgán v zemi původu dítěte dodal zprávu a v případě potřeby lékařská potvrzení nebo posudky, v nichž jsou objasněny důvody zamýšleného umístění;
 3. dítě bylo v rámci řízení ve své zemi původu vyslechnuto, ledaže se slyšení nepovažovalo za vhodné vzhledem k věku či vyspělosti dítěte. Slyšení, které je vhodné s ohledem na věk a rozvoj dítěte a které se zabývá umístěním v Německu, se zpravidla považuje za nezbytné od věku tří let;
 4. vhodné zařízení nebo pěstounská rodina udělily souhlas a nejsou důvody pro neumístění;
 5. bylo uděleno či přislíbeno povolení, jež se vyžaduje podle cizineckého zákona, a
 6. byla učiněna ujednání ohledně převzetí nákladů (včetně dostatečného zdravotního pojištění).

Úřad péče o mládež musí nechat zamýšlené udělení souhlasu schválit soudem pro rodinné záležitosti (Familiengericht) v sídle vrchního zemského soudu (Oberlandesgericht), v jehož obvodu má být dítě umístěno, před vyrozuměním dožadujícího zahraničního orgánu o udělení souhlasu (§ 47 odst. 1 první věta IntFamRVG).

Po udělení či zamítnutí souhlasu informuje příslušný německý úřad péče o mládež dožadující zahraniční orgán, německý ústřední orgán a zařízení nebo pěstounskou rodinu, do níž má být dítě umístěno, o odůvodněném, konečném rozhodnutí (§ 46 odst. 5 IntFamRVG).

Vyžadují se tyto informace a důkazy:

 • název, adresa a telefonní číslo příslušného zahraničního orgánu, který dítě umisťuje
 • jméno, datum narození a státní příslušnost dítěte (kopie průkazu totožnosti nebo rodného listu)
 • (předpokládaná) doba umístění
 • důvody / odborný základ pro umístění obecně, a konkrétně pro umístění v Německu (včetně případných soudních rozhodnutí)
 • informace o zdravotním stavu dítěte (jsou-li k dispozici: lékařská potvrzení / lékařské posudky)
 • název, adresa a telefonní číslo přijímajícího pečovatelského zařízení / jméno, adresa a telefonní číslo pěstounské rodiny v Německu
 • souhlas pečovatelského zařízení / pěstounské rodiny s umístěním dítěte
 • je-li k dispozici: zjištění ohledně vhodnosti pro péči / povolení k výkonu péče udělené přijímající pěstounské rodině nebo provozní povolení přijímajícího zařízení podle německého práva
 • kontaktní údaje osoby nebo osob oprávněných k výkonu péče
 • důkaz o tom, že dítě bylo v rámci řízení ve své zemi původu vyslechnuto, ledaže se slyšení nepovažuje vzhledem k věku nebo vyspělosti dítěte za vhodné
 • doklad o tom, že bylo dohodnuto převzetí nákladů
 • doklad o zdravotním pojištění dítěte / jeho pojištění odpovědnosti

Veškeré informace a doklady musí být přeloženy do němčiny.

Je vyhrazeno právo vyžádat si v jednotlivém případě další informace a/nebo písemnosti.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Ne.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

O žádných takových opatřeních nevíme.

Je nám známa dohoda mezi úřadem pro péči o mládež zemského úřadu Porýní (Landschaftsverband) a vládou německy mluvící komunity v Belgii.

Poslední aktualizace: 31/07/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.