Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Opatrovnický úřad příslušný pro místo bydliště potenciálního opatrovníka v Maďarsku rozhodne, zda lze na základě předběžného posouzení udělit souhlas se jmenováním uvedené osoby opatrovníkem.

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Pro umístění dítěte, které má obvyklé bydliště v zahraničí, do péče opatrovníka v maďarsku posoudí opatrovnický úřad příslušný pro místo bydliště potenciálního opatrovníka na žádost ústředního orgánu dožadujícího cizího státu a na žádost ministerstva vnitra (Belügyminisztérium), zda lze udělit souhlas se jmenováním uvedené osoby opatrovníkem.

Na žádost ministerstva vnitra jakožto maďarského ústředního orgánu přijme opatrovnický úřad opatření stanovená zákonem za účelem posouzení vhodnosti potenciálního opatrovníka. Provede nebo získá posouzení obytného prostředí bydliště potenciálního opatrovníka. Prošetří, zda je uvedená osoba podle zákona oprávněna jednat jako opatrovník. Na základě analýzy příjmové situace potenciálního opatrovníka určí, zda péče o dítě v Maďarsku představuje zvláštní zátěž pro sociální instituce. V případě potřeby požádá Středisko péče o rodinu a děti (Család- és gyermekjóléti központ) o informace o tom, zda během výchovy vlastních dětí dané osoby nastaly okolnosti, na jejichž základě se nedoporučuje, aby byla ustanovena opatrovníkem. Opatrovnický úřad vyslechne opatrovníka ohledně jeho budoucích plánů a v případě potřeby přezkoumá, zda dítě bude mít přístup k předškolnímu a školnímu vzdělávání. Je-li dítě umístěno k příbuzným, doporučuje se rovněž přezkoumat, jaký vztah měl daný příbuzný k dítěti dříve a zda o dítě dříve pečoval. Na základě těchto informací se opatrovnický úřad vyjádří, zda lze udělit souhlas. Po přijetí rozhodnutí o souhlasu se toto rozhodnutí za pomoci maďarského ústředního orgánu postoupí zahraničnímu ústřednímu orgánu.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Maďarsko neučinilo prohlášení podle čl. 82 odst. 2 nařízení, a proto je souhlas s umístěním dítěte v Maďarsku potřebný vždy, pokud dítě není umístěno u rodiče.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Ne.

Poslední aktualizace: 15/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.