Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Před nařízením přeshraničního umístění dítěte je třeba konzultovat příslušný soud pro rodinné záležitosti (bāriņtiesa), v jehož obvodu má být dítě umístěno, a je nutné získat jeho souhlas.

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Ústředním kontaktním místem, jehož úkolem je vyřizovat nařízení o umístění a předávat je příslušnému lotyšskému orgánu, který vydává rozhodnutí o umístění, je Ministerstvo spravedlnosti Lotyšské republiky.

Seznam potřebných dokumentů:

1. informace o právním postavení dítěte a kopie všech příslušných soudních rozhodnutí, spolu s překladem těchto dokumentů do lotyštiny;

2. informace o důvodech odebrání dítěte z rodiny a jejich překlad do lotyštiny;

3. kopie rodného listu dítěte;

4. informace o potřebách dítěte (zdravotní stav, vzdělání, emocionální potřeby a jazyky, které lze používat pro komunikaci s dítětem) a jejich překlad do lotyštiny;

5. osvědčení o školní či předškolní docházce dítěte a zdravotnická dokumentace (lékařská vyšetření, očkování a diagnózy), spolu s překladem těchto dokumentů do lotyštiny;

6. informace o osobě či rodině, u níž má být dítě umístěno.

7. Pokud jde o umístění na určenou omezenou dobu za účelem sociální rehabilitace nebo začlenění do společnosti, je kromě souhlasu opatrovníka s umístěním a shrnutí případu (dosavadní průběh případu, současná sociální a rodinná situace, popis problémů a možností, závěry a předpoklad vývoje sociálního pracovníka, dosažené cíle a stručné hodnocení), vyžadován doklad o tom, že dožadující stát ponese náklady.

8. Pokud osoba, u níž má být dítě umístěno, nemá postavení pěstounské rodiny, opatrovníka nebo hostitelské rodiny přiznané příslušným lotyšským orgánem, musí dožadující členský stát předložit posouzení vhodnosti dané osoby převzít dítě do péče, jakož i prohlášení potvrzující, že tato osoba není pod dohledem donucovacích orgánů z důvodu možného porušování práv dětí nebo trestných činů, které by mohly ovlivnit její schopnost pečovat o dítě.

9. Informace o způsobu kontaktu s rodiči, jinými příbuznými nebo jinými osobami, s nimiž má dítě blízký vztah, nebo o důvodech, proč se o takovém kontaktu neuvažuje.

10. Lotyšský příslušný orgán si vyhrazuje právo požádat v případě potřeby o doplňující informace.

*Neuvedl-li zahraniční orgán z důvodu významných vazeb dítěte k Lotyšsku konkrétní osobu v Lotyšsku, u níž má být dítě umístěno, pomůže najít vhodného opatrovníka či pěstounskou rodinu v Lotyšsku soud pro rodinné záležitosti.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

V rámci lotyšských právních předpisů je pravidlem, že souhlas se vyžaduje pro umístění dítěte u všech příbuzných či osob, s nimiž má dítě blízký vztah. Existuje však výjimka týkající se délky umístění. Konkrétně článek 451 zákona o ochraně práv dětí stanoví, že rodiče mohou umístit dítě do péče jiné osoby v Lotyšsku pouze na dobu nepřesahující tři měsíce. V tomto případě je třeba, aby jeden z rodičů udělil plnou moc advokátovi, v níž uvede, v jaké míře rodiče této osobě udělují právo zastupovat nejlepší zájmy jejich dítěte.

Tato podmínka platí pouze pro děti, které se nacházejí v péči rodičů, a pro případy, kdy má být dítě do péče jiné osoby umístěno po dobu nepřesahující tři měsíce.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Nejsou v platnosti žádné dohody či opatření, které by konzultační proces zjednodušovaly.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.