Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Ústřední orgán určený podle článku 103 nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 je rovněž příslušným orgánem pro předchozí souhlas s umístěním dítěte v Lucembursku:

Le Procureur Général d’Etat

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 4759812335

Fax +352 470550

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Používá se postup stanovený v článku 82 nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019.

Ústřední orgán dožadujícího členského státu musí lucemburskému ústřednímu orgánu předat žádost o souhlas, která obsahuje zprávu o dítěti spolu s důvody navrhovaného umístění v Lucembursku a jakékoli další informace, jež považuje za relevantní, jako například o očekávané době trvání umístění.

K žádosti a jakýmkoli dalším písemnostem se musí přiložit překlad do francouzštiny, němčiny nebo angličtiny.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Ne.

Při provádění nařízení (EU) 2019/1111 se na umístění dítěte do náhradní rodinné péče (famille d’accueil) či do péče důvěryhodné osoby (personne digne de confiance) v Lucembursku vztahuje stejný postup a je nutná předchozí konzultace a souhlas lucemburského ústředního orgánu.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Ne.

Poslední aktualizace: 11/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.