Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Umístění dítěte z jiného členského státu v Nizozemsku podléhá schválení ústředním orgánem. Za tímto účelem ústřední orgán konzultuje s poskytovatelem pěstounské péče, aby posoudil vhodnost pěstounů, u nichž má být dítě umístěno.

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Pokud soud nebo jiný orgán v jiném členském státě zvažuje umístění dítěte v Nizozemsku, musí být ústřednímu orgánu zaslána odůvodněná žádost. Tato žádost musí obsahovat zprávu o dítěti. Ústřední orgán poté konzultuje s poskytovatelem pěstounské péče, aby posoudil vhodnost pěstounů, u nichž má být dítě umístěno. Rada pro ochranu dětí (Raad voor de Kinderbescherming) na žádost ústředního orgánu přezkoumá, zda lze vydat prohlášení o nevznesení námitek.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Ne, z požadavku na předchozí souhlas neexistují žádné výjimky. Veškerá umístění u osob jiných než rodič dítěte podléhají schvalovacímu postupu.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Ne.

Poslední aktualizace: 09/05/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.