Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Umístění dítěte z jiného členského státu v Nizozemsku podléhá schválení ústředním orgánem. Za tímto účelem ústřední orgán konzultuje s poskytovatelem pěstounské péče, aby posoudil vhodnost pěstounů, u nichž má být dítě umístěno.

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Pokud soud nebo jiný orgán v jiném členském státě zvažuje umístění dítěte v Nizozemsku, musí být ústřednímu orgánu zaslána odůvodněná žádost. Tato žádost musí obsahovat zprávu o dítěti. Ústřední orgán poté konzultuje s poskytovatelem pěstounské péče, aby posoudil vhodnost pěstounů, u nichž má být dítě umístěno. Rada pro ochranu dětí (Raad voor de Kinderbescherming) na žádost ústředního orgánu přezkoumá, zda lze vydat prohlášení o nevznesení námitek.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Ne, z požadavku na předchozí souhlas neexistují žádné výjimky. Veškerá umístění u osob jiných než rodič dítěte podléhají schvalovacímu postupu.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Ne.

Poslední aktualizace: 09/05/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.