Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Polsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Žádost o souhlas musí být předložena ústřednímu orgánu, který ji předá příslušnému soudu.

Může-li být dítě umístěno do pěstounské péče na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu cizího státu, povolí umístění opatrovnický soud (sąd opiekuńczy) příslušný podle místa budoucí pěstounské péče poté, co shledá, že:

  • takové umístění je v nejlepším zájmu dítěte a že dítě
  • má silný vztah k Polské republice nebo
  • je občanem Polské republiky.

Pokud soud nebo jiný orgán cizího státu určil kandidáty na pěstounskou rodinu, dětský domov rodinného typu, určité pečovatelsko-vzdělávací zařízení, regionální pečovatelsko-terapeutické zařízení nebo intervenční předadopční centrum, do nichž má být dítě umístěno, může opatrovnický soud povolit umístění dítěte do pěstounské péče po obdržení stanoviska předsedy rady okresu (starosty) místně příslušného pro budoucí pěstounskou péči. Pokud soud nebo jiný orgán cizího státu neurčil kandidáty na pěstounskou rodinu, dětský domov rodinného typu, určité pečovatelsko-vzdělávací zařízení, regionální pečovatelsko-terapeutické zařízení nebo intervenční předadopční centrum, do nichž má být dítě umístěno, může opatrovnický soud povolit umístění dítěte do pěstounské péče po obdržení stanoviska primátora (prezydenta) hlavního města Varšavy.

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Žádost musí obsahovat dokumenty, stanoviska a informace týkající se dítěte, zejména pokud jde o jeho rodinnou situaci, zdravotní stav a zvláštní potřeby. Pokud není v žádosti soudu nebo jiného orgánu cizího státu uveden způsob přemístění dítěte do Polska nebo podmínky úhrady nákladů na přemístění, případně způsob návratu a podmínky úhrady nákladů na návrat dítěte v případě, že má jít o umístění na dobu určitou, opatrovnický soud si tyto informace vyžádá.

K posuzované žádosti se vydá usnesení do jednoho měsíce ode dne, kdy byla soudu žádost doručena.

Umístění dítěte do pěstounské rodiny nebo dětského domova rodinného typu podléhá souhlasu pěstounů, případně provozovatele dětského domova rodinného typu.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Pokud jde o blízké příbuzné uvedené v článku 82 nařízení Rady (EU) 2019/1111, Polsko nezrušilo požadavek předchozího souhlasu v případě umístění dítěte do péče určitých kategorií nejbližších rodinných příslušníků a zachovává stávající právní stav, kdy se výjimka z povinnosti získat souhlas příslušného ústředního orgánu s umístěním dítěte v jiném členském státě uplatňuje pouze v případě rodičů.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Polsko nemá dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte.

Poslední aktualizace: 29/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.