Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Portugalským ústředním orgánem odpovědným za uplatňování nařízení Rady (EU) 2019/1111 je:

DGRSP – Generální ředitelství pro reintegraci a vězeňskou službu (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Odbor pro právní pomoc a spory (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisabon (Portugalsko)

Tel. +351 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

Email: gjc@dgrsp.mj.pt

Internetové stránky

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Fáze získání umístění pro nezletilé osoby v Portugalsku jsou následující:

Fáze 1 – Předběžné povolení k umístění, které uděluje portugalský ústřední orgán (Autoridade Central Portuguesa, ACP)

  • žádost o předchozí souhlas podaná ústředním orgánem dožadujícího státu,
  • přezkum předložených písemností a posouzení na základě kritérií a podmínek pro umístění,
  • vydání nebo zamítnutí předchozího povolení ze strany ACP,
  • čistě orientační lhůta: jeden až tři měsíce od obdržení veškerých písemností požadovaných k doložení žádosti, podle složitosti případu.

Druhá fáze – prohlášení vykonatelnosti vydané soudem

  • Návrh na uznání a prohlášení vykonatelnosti podává soudu (sekci pro rodinu a nezletilé (Juízo de Família e Menores) v obvodu, kde má bydliště pěstounská rodina či kde se nachází pečovatelské zařízení) pěstounská rodina, instituce s celkovou odpovědností, nebo zařízení, jemuž je dítě svěřeno. K tomuto návrhu musí být připojeny písemnosti dokládající předchozí souhlas ACP a podpůrné doklady uvádějící podrobnosti o umístění: dobu trvání, intervenční plán, prohlášení pěstounské rodiny, že je schopna se finančně podporovat.

Nebo alternativně:

Rozhodnutí/usnesení o umístění vydané správním nebo justičním orgánem v zemi původu je zasláno ACP spolu s dalšími písemnostmi, které obsahují podrobnosti o umístění: dobu trvání, intervenční plán, prohlášení pěstounské rodiny, že je schopna se finančně podporovat.

ACP předá návrh na prohlášení vykonatelnosti opatření úřadu státního zástupce (Ministério Público) u příslušného soudu, kde bude oficiálně podán jménem dítěte.

  • Soud vydá rozhodnutí. V případě prohlášení vykonatelnosti může soud jmenovat Ústav sociálního zabezpečení (Instituto da Segurança Social, IP) jako subjekt odpovědný za sledování provádění opatření v Portugalsku.

Třetí fáze – provádění opatření týkajícího se umístění v Portugalsku

  • Jakmile bylo vydáno rozhodnutí o vykonatelnosti, může dítě nebo nezletilá osoba přicestovat do Portugalska a může být zahájeno opatření týkající se umístění.
  • Pokud byl návrh na prohlášení vykonatelnosti zaslán prostřednictvím ACP (a každopádně v případě, že soud informuje ACP o svém rozhodnutí), měl by ACP předat rozhodnutí soudu svému protějšku.
  • Ústav sociálního zabezpečení (Instituto da Segurança Social, IP) opatření sleduje a vypracovává pravidelné zprávy o provádění opatření, jež jsou zasílány soudu a ACP, pokud to soud nařídí.
  • Případné prodloužení opatření podléhá novému předchozímu souhlasu ze strany ACP, načež následuje zbývající část výše uvedeného postupu.

Pro informaci, seznam písemností, které ACP vyžaduje před povolením umístění dítěte v pěstounské rodině nebo zařízení v Portugalsku, je uveden v angličtině na tomto odkazu.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Konzultace a předchozí souhlas nejsou nutné, je-li dítě svěřeno osobě s rodinnými vazbami, například prarodičům, strýcům a tetám či starším sourozencům. V těchto případech postačuje, aby orgán, který o umístění rozhoduje, pouze informoval ústřední orgán pro Portugalsko.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Portugalsko má postup popsaný v odpovědi na otázku č. 2 s cílem zjednodušit konzultační postup pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dětí.

Příslušné právní předpisy:

nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019,

 

Upozornění:

Informace uvedené v tomto informačním přehledu nejsou pro kontaktní místa Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, soudy ani jiné subjekty a orgány závazné. Je nadále nezbytné pročíst si platné právní předpisy. Ty mohou být pravidelně aktualizovány nebo se může měnit jejich výklad z hlediska judikatury.

Poslední aktualizace: 20/09/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.