Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-mail: info@cipc.gov.sk

Internet: https://www.cipc.gov.sk

Jazyky: slovenština, čeština, angličtina

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Ústřední orgán dožadujícího státu předá ústřednímu orgánu Slovenské republiky tyto dokumenty:

  1. zprávu o dítěti, která obsahuje:

– identifikační a lokalizační údaje dítěte, rodičů, příbuzných,

– důvod zásahu sociálních orgánů a shrnutí provedených kroků,

– informace o aktuálním fyzickém, psychickém a sociálním vývoji dítěte,

– informace o zvláštních potřebách dítěte, v případě nepříznivého zdravotního stavu lékařskou zprávu,

– stanovisko dítěte a rodičů,

– informace o kontaktu dítěte s rodiči, blízkými osobami,

  1. důvody navrhovaného umístění nebo poskytnutí péče,
  2. očekávanou dobu umístění,
  3. zajištění kontaktu s rodiči, jinými příbuznými nebo jinými osobami, na něž má dítě úzkou vazbu, nebo důvody, proč se o takovém kontaktu neuvažovalo s ohledem na článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,
  4. zvažovaný dohled nad plněním opatření,
  5. informace o jakémkoli zvažovaném financování,
  6. další relevantní informace.

Ústřední orgán Slovenské republiky zašle žádost spolu s přílohami na Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny s žádostí vyjádření, zda v daném případě je, nebo není možné požadovaný souhlas udělit.

Souhlas se žádostí by měl být zpravidla udělen, pokud:

  • je provedení zamýšleného umístění v nejlepším zájmu dítěte,
  • dítě bylo během řízení v zahraničí vyslechnuto, s výjimkou případů, kdy by to s ohledem na věk nebo stupeň zralosti dítěte nebylo vhodné,
  • byl udělen souhlas příslušné instituce nebo fyzické osoby, které má být dítě svěřeno, a proti tomuto umístění neexistují žádné důvody.

Při umístění dítěte do centra pro děti a rodiny je zvláštním úkolem Ústředí vybrat konkrétní vhodné zařízení péče o dítě na území Slovenské republiky a zajistit pro dítě v daném zařízení místo.

Doporučení k udělení/neudělení souhlasu zašle Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny Centru pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže, které následně na základě obdržených podkladů souhlas udělí/neudělí. Rozhodnutí s uvedením důvodů se oznámí dožadujícímu ústřednímu orgánu, centru pro děti a rodiny, kam má být dítě umístěno, nebo fyzické osobě, které má být dítě svěřeno. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat opravné prostředky.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Ano, v případě umístění do péče prarodiče, sourozence nezletilého dítěte nebo sourozence rodiče nezletilého dítěte (viz oznámení Slovenské republiky k čl. 82 odst. 2).

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Ne.

Poslední aktualizace: 06/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.