Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Postupy pro předchozí konzultaci a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte se provádějí na základě článku 82 nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění) ve spojení s článkem 33 Haagské úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatřeních k ochraně dětí.

V případě, že je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, souhlas příslušného orgánu se nevyžaduje.

V případě umístění dítěte na území Republiky Slovinsko vydá ústřední orgán předchozí souhlas na základě kladného stanoviska střediska sociální péče.

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Pro účely předání souhlasu podle čl. 82 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění) je příslušným ústředním orgánem:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Ministerstvo práce, rodiny, sociálního zabezpečení a rovných příležitostí)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Ústřední orgán předá obdrženou žádost středisku sociální péče k posouzení a obdržení stanoviska.

Za účelem konzultace a získání souhlasu musí ústřední orgán dožadujícího státu poskytnout tyto dokumenty:

– informace o dítěti, rodinné situaci a zákonných zástupcích,

  • informace o osobní situaci nezletilé osoby, včetně popisu osobní a rodinné situace nezletilé osoby,
  • důvody umístění dítěte do zahraničí,
  • datum a předpokládanou dobu trvání ubytování,
  • informace o totožnosti osob určených k pěstounské péči nebo informace o navrhované instituci nebo jiné osobě, kam má být dítě umístěno,
  • opatření pro navrhované umístění v případě instituce (vycházky, návštěvy a ubytování),
  • schválení zdravotnickým zařízením nebo pečovatelem,
  • doklad o zdravotním pojištění,
  • závazek dožadujícího orgánu pokrýt náklady na navrhované umístění,
  • opatření pro kontrolu ubytování,
  • všechny údaje o příslušném orgánu dožadujícího členského státu, včetně kontaktních údajů.

Dokumentace musí být předložena před umístěním v souladu s ustanoveními nařízení 2019/1111.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Vždy se vyžaduje souhlas.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Žádná taková ujednání neexistují.

Poslední aktualizace: 20/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.