Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Který orgán je třeba konzultovat a získat od něj předchozí souhlas s přeshraničním umístěním dítěte na území vašeho státu?

Schválení umístění dítěte ve Švédsku podle nařízení Brusel II posoudí komise pro sociální zabezpečení (socialnämnden) obce, do které má být dítě umístěno.

2 Stručně popište postup konzultace a získání souhlasu (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, modalit řízení a postupu a dalších relevantních podrobností) pro přeshraniční umístění dítěte na území vašeho státu.

Komise pro sociální zabezpečení (socialnämnden) může zahraničnímu orgánu povolit umístění dítěte ve Švédsku, pouze pokud:

  1. je v nejlepším zájmu dítěte, aby bylo ve Švédsku umístěno, zejména s ohledem na vztah dítěte k této zemi;
  2. byl v nejvyšší možné míře vyjasněn postoj dítěte k umístění;
  3. opatrovník dítěte, a pokud dítě dosáhlo věku 15 let, samotné dítě s tímto opatřením souhlasí;
  4. komise přezkoumá podmínky v individuálním domově a předpoklady domácí péče;
  5. dítěti bylo uděleno povolení k pobytu, je-li takové povolení zapotřebí, a
  6. umístění probíhá podle nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (nařízení Brusel II) nebo podle Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí podepsané v Haagu dne 19. října 1996.

Informace o dokumentech požadovaných v konkrétním případě poskytuje příslušná obec. Další informace vám poskytne švédský ústřední orgán.

3 Rozhodl váš členský stát, že souhlas není vyžadován pro přeshraniční umístění dětí na území vašeho státu, pokud má být dítě umístěno k určitým kategoriím blízkých příbuzných? Pokud ano, jaké jsou tyto kategorie blízkých příbuzných?

Ne, toto pravidlo neplatí.

4 Má váš členský stát nějaké dohody nebo úpravu pro zjednodušení konzultačního postupu pro získání souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte?

Nikoli.

Poslední aktualizace: 09/05/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.