Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Dítě může potřebovat novou rodinu buď proto, že jde o sirotka, nebo protože se jeho rodiče jeví jako nezpůsobilí k výkonu péče o něj.

Jakýkoliv druh umístění dítěte do péče jiné osoby, než je rodič – do náhradní rodinné péče u jedné nebo více fyzických osob nebo do ústavní péče, tj. sirotčince nebo dětského domova – v jiné zemi EU spadá do působnosti nařízení Brusel IIb. Toto rovněž zahrnuje i „výchovné umístění“ nařízené soudem nebo příslušným orgánem se souhlasem rodičů nebo dítěte nebo na jejich žádost z důvodu poruch chování dítěte.

Soud nebo orgán, který zamýšlí umístit dítě do jiné země EU, musí před tím, než nařídí nebo zařídí umístění dítěte, získat souhlas orgánů této země. Nařízení odkazuje na vnitrostátní právní předpisy pro určení, kdy je nutná konzultace:

  • není nutná, má-li být dítě umístěno do péče rodiče;
  • vnitrostátní právní předpisy a postupy každé země EU mohou stanovit, že kromě umístění do péče rodičů na jejich vlastním území není jejich souhlas vyžadován ani pro umístění do péče určitých kategorií blízkých příbuzných.

Žádost o souhlas by měla obsahovat přinejmenším zprávu o dítěti spolu s důvody navrhovaného umístění nebo poskytování péče, očekávanou dobu trvání umístění a informace o plánovaném financování. Žádost musí být doplněna o veškeré další informace, které by dožádaný členský stát mohl považovat za relevantní, jako je zamýšlený dohled nad opatřením, způsob kontaktu s rodiči, jinými příbuznými nebo jinými osobami, s nimiž má dítě úzký vztah, nebo důvody, proč se takový kontakt neplánuje.

Postup pro získání souhlasu s umístěním se řídí vnitrostátními právními předpisy jednotlivých zemí EU.

Praktická příručka k uplatňování nařízení Brusel IIb je k dispozici pod tímto odkazem: publikace ESS

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některé země, zvolte si její vlaječku.

Poslední aktualizace: 03/04/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.