Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Et barn kan have behov for en ny familie, enten fordi det er forældreløst, eller fordi forældrene ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for barnet.

Enhver form for anbringelse af et barn i et andet EU-land hos en anden person end en forælder — hos en eller flere personer i en plejefamilie eller på en institution, f.eks. et børnehjem — er omfattet af Bruxelles IIb-forordningens anvendelsesområde. Det gælder også "anbringelse af uddannelsesmæssige grunde", som en domstol har truffet afgørelse om, eller som en kompetent myndighed har arrangeret med forældrenes eller barnets samtykke eller efter deres anmodning som følge af barnets afvigende adfærd.

En domstol eller myndighed, der planlægger at anbringe et barn i et andet EU-land, skal indhente tilladelse fra det pågældende lands myndigheder, inden der træffes afgørelse om anbringelsen, eller den arrangeres. Hvad angår de nærmere detaljer for, hvornår det er nødvendigt at indhente tilladelse, henvises der i forordningen til national ret:

  • det er ikke nødvendigt, hvis barnet skal anbringes hos en forælder
  • hvert EU-lands nationale lovgivning og procedurer kan fastsætte, at en tilladelse ikke er påkrævet for anbringelser på disse landes område hos bestemte kategorier af nære slægtninge ud over forældre.

Anmodningen om tilladelse bør som minimum omfatte en rapport om barnet sammen med årsagerne til den foreslåede anbringelse eller ydelse af omsorg, anbringelsens forventede varighed og oplysninger om eventuel finansiering. Den skal suppleres med alle andre oplysninger, som den anmodede medlemsstat måtte finde relevante, som f.eks. enhver påtænkt overvågning af foranstaltningen, ordninger for kontakt med forældrene, andre slægtninge eller andre personer, som barnet har en nær tilknytning til, eller årsagerne til, at en sådan kontakt ikke påtænkes.

Hvert EU-lands nationale lovgivning og procedurer regulerer proceduren for indhentning af tilladelse til anbringelsen.

Praktisk vejledning for anvendelsen af Bruxelles IIb-forordningen findes på denne side: EJN's publikationer

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 03/04/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.