Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Østrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Efter national ret kan der tænkes forskellige faktiske situationer:

a) Flytning til udlandet (relocation): Deler to personer forældremyndigheden, skal de i princippet også handle efter fælles overenskomst med hensyn til fastlæggelsen af bopælen. Dette samtykkeprincip finder ubegrænset anvendelse, dvs. også i tilfælde, hvor barnet flytter inden for Østrig, og under alle omstændigheder hvis flytningen indebærer en væsentlig livsforandring. Det kræver også og navnlig den anden forælders samtykke eller rettens godkendelse, hvis flytningen sker til udlandet. I sin beslutning skal retten tage hensyn til såvel barnets tarv som forældrenes interesser.

Det fremgår af ordlyden af ABGB's § 162, stk. 2, at hvis en forælder ved en retsafgørelse eller en aftale er blevet betroet hovedforsørgelsen, har han eller hun eneret til at bestemme bopælen. Der gælder derfor ikke et krav om samtykke til flytningen (inden for Østrig).

Det følger imidlertid af retspraksis, at selv i det foreliggende tilfælde skal denne forælder, hvis barnets flytning betragtes som et væsentligt spørgsmål, underrette den anden forælder og tage hensyn til barnets tarv. Desuden må flytningen af bopælen ikke i væsentlig grad hindre den anden forælders udøvelse af forældremyndigheden. Denne begrænsning gælder navnlig i forbindelse med flytninger til udlandet.

Det samme gælder for plejeforældre, der har forældremyndigheden. Dette forekommer dog sjældent i praksis, og for det meste ligger ansvaret hos børne- og ungdomsforsorgen.

b) Anbringelse på en institution eller hos plejeforældre: Anbringelse med samtykke fra indehaver(ne) af forældremyndigheden (hovedsagelig forældrene) sker udelukkende på grundlag af bestemmelserne i den gældende delstatslovgivning om børne- og ungdomsforsorg, uden at der er behov for en retslig procedure. Anbringelse uden samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden er som nødforanstaltning i overensstemmelse med Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch derimod genstand for efterfølgende retslig kontrol (ABGB's § 211).

c) Anbringelse i en anden medlemsstat: I henhold til artikel 82, stk. 1, i Bruxelles IIb skal en ret eller en kompetent myndighed (som defineret i artikel 2, stk. 2, nr. 1), i Bruxelles IIb), der påtænker at anbringe et barn (dvs. en person under 18 år, jf. artikel 2, stk. 2, nr. 6), i Bruxelles IIb) i en anden medlemsstat, først indhente samtykke fra den kompetente myndighed i denne anden medlemsstat. Den anmodende medlemsstat må kun træffe afgørelse om eller arrangere anbringelsen, efter at den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat har godkendt anbringelsen (artikel 82, stk. 5, i Bruxelles IIb). Kravet om forudgående samtykke følger uden videre af de ovenfor nævnte EU-retlige bestemmelser.

Anmodninger om samtykke skal i overensstemmelse med reglerne sendes via centralmyndigheden i den anmodende medlemsstat til centralmyndigheden i den anmodede medlemsstat, hvor  barnet påtænkes anbragt (artikel 82, stk. 1, i Bruxelles IIb). Den efterfølgende nationale procedure for indhentning af samtykke fastlægges i den respektive nationale lovgivning.

Hvis der ikke er tale om en undtagelse fra kravet om samtykke (punkt 3), eller der ikke er truffet administrative foranstaltninger, der afviger herfra (se punkt 4), skal anmodninger indgives via den centrale myndighed til den ansvarlige børne- og ungdomsforsorg (punkt 2).

Østrig består af 9 delstater, der hver især fungerer som børne- og ungdomsforsorg gennem deres organer (f.eks. delstatsforvaltningerne (Amt der Landesregierung) og distriktsforvaltningerne (Magistrat og Bezirkshauptmannschaft). Samtykke til grænseoverskridende anbringelse skal gives af den børne- og ungdomsforsorg, på hvis område anbringelsen skal finde sted.

Delstat

Hovedadresse

Kontaktperson

Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Abteilung 6 - Soziales und Gesundheit

Kinder- und Jugendhilfe

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Kärnten

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt

abt4.kjh@ktn.gv.at

Niederösterreich

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Gruppe Gesundheit und Soziales

Abteilung Jugendwohlfahrt

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Oberösterreich

Amt der Oberösterreichischen

Landesregierung

Direktion Gesellschaft, Soziales und

Gesundheit

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe

Bahnhofplatz 1

4021 Linz

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung

Kinder- und Jugendhilfe

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Steiermark

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Kinder- und Jugendhilfe

Hofgasse 12,

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirol

Amt der Tiroler

Landesregierung

Abteilung Kinder und Jugendhilfe

Leopoldstraße 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlberg

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Fachbereich Jugend und Familie

Landhaus

Römerstraße 15,

6901 Bregenz

jugend.familie@vorarlberg.at

Wien

MA 11 – Amt für Jugend und Familie

Rüdengasse 11

1030 Wien

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Høringsanmodningen skal sendes via centralmyndigheden, dvs. forbundsjustitsministeriet (Bundesministerium für Justiz), til den ansvarlige børne- og ungdomsforsorg. Centralmyndigheden videresender anmodningen til børne- og ungdomsforsorgen i den delstat, hvor det er hensigten, at den grænseoverskridende anbringelse skal finde sted (jf. punkt 1). Alle oplysninger og bilag skal oversættes til tysk.

Anmodningen skal ledsages af en rapport om barnet med en begrundelse for den påtænkte anbringelse eller det påtænkte plejeforhold, oplysninger om eventuel påtænkt finansiering og alle andre oplysninger, som findes relevante, jf. artikel 82 i Bruxelles IIb.

Alle børne- og ungdomsforsorgsmyndigheder anser følgende oplysninger for relevante:

 • oplysninger om barnet, familiemæssige forhold (forældre, søskende osv.) og forældremyndighedsindehavere
 • hvorfor den planlagte anbringelse fremmer barnets tarv, f.eks. fordi barnet har en særlig tilknytning til Østrig
 • datoen for anbringelsen og den planlagte varighed
 • nøjagtige oplysninger om den institution/plejefamilie, hvor barnet skal anbringes (adresse, kontaktoplysninger)
 • samtykke fra institutionen/plejepersonen
 • fuldstændige oplysninger om den kompetente myndighed i den anmodende medlemsstat og kontaktoplysninger
 • et bindende tilsagn fra den anmodende myndighed om at afholde omkostningerne
 • dokumentation for sygeforsikring eller eksisterende socialsikringsdækning

Desuden anser de ansvarlige børne- og ungdomsforsorgsmyndigheder følgende betingelser og oplysninger for at være relevante for at kunne give samtykke, samtidig med at de forbeholder sig ret til at anmode om yderligere oplysninger og/eller dokumenter i den enkelte sag.

Betingelser

Nødvendig dokumentation

Amt der

Burgenländischen

Landesregierung

 • Oplysninger om problemstillingen (mål, undersøgelsesresultater, ekspertudtalelser, attester, retsafgørelser)
 • Samtykke fra indehaver(ne) af forældremyndigheden

Amt der Kärntner Landesregierung

 • Plejepladsens egnethed
 • Den nødvendige tilladelse i henhold til udlændingelovgivningen
 • Samtykke fra barnet og forældremyndighedsindehaver(ne)
 • Liste over bistand, der indtil videre er ydet i forbindelse med opdragelsen
 • Undersøgelsesresultater, diagnoser, udtalelser
 • Eksisterende kontaktrettigheder
 • Eventuelle retsafgørelser
 • Afgørelse om forældremyndighed med tilføjelse af: Med anbringelsen af ... i ... overdrages plejen og opdragelsen til institutionen/plejefamilien.
 • Kopi af e-card

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

 • Fremme af barnets tarv eller en kontaktperson med ansvar for barnets tarv i Niederösterreich
 • Egnet plejeplads
 • Delstatens Niederösterreichs anerkendelse af den faglige standard
 • Den anbringende myndigheds jævnlige kontrol af bistandsplanen samt opdragelsesmæssige mål
 • Angivelse af en kontaktperson i tilfælde af nødvendig afslutning af tiltaget
 • Aktuelle rapporter om fysisk, emotionel, social, skolemæssig/erhvervsmæssig udvikling
 • Aktuelle medicinske undersøgelsesresultater
 • Kopi af barnets nødvendige dokumenter, e-card
 • Oplysninger om behandlinger med lægemidler
 • Bistandsplan, herunder bistand, der indtil videre er blevet ydet
 • Beskrivelse af problemet, social og psykologisk diagnosticering, fastlagt mål, tiltagets varighed og udsigter
 • Referat af høringen af barnet vedrørende det planlagte tiltag
 • Skriftligt samtykke

fra forældremyndighedsindehaver(ne)

 • Aftale vedrørende fastlæggelsen af eventuel besøgskontakt

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

 • På forhånd afklaret opholdsstatus
 • Klar ansvarsfordeling mellem den anmodende medlemsstat (type, omfang og betaling) og anmodede medlemsstat (tilsyn med institution)
 • Den anmodende myndigheds anerkendelse af Oberösterreichs faglige standarder
 • Liste over bistand, der indtil videre er ydet i forbindelse med opdragelsen
 • Undersøgelsesresultater, diagnoser, rapporter, ekspertudtalelser
 • Referat af høringen af barnet
 • Præsentation af de biologiske forældres kontaktrettigheder
 • Erklæring om samtykke fra forældremyndighedsindehaver(ne)
 • Retsafgørelser
 • Kopier af barnets nødvendige dokumenter

Amt der Salzburger Landesregierung

 • Samtykke fra den lokale ungdomsforsorg ved plejepladsanbringelse
 • Liste over bistand, der indtil videre er ydet i forbindelse med opdragelsen
 • Medicinske/psykiatriske undersøgelsesresultater, diagnoser, udtalelser
 • Referat af høringen af barnet
 • Præsentation af de biologiske forældres kontaktrettigheder
 • Erklæring om samtykke fra forældremyndighedsindehaver(ne)
 • Retsafgørelser
 • Kopi af barnets e-card

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

 • På forhånd afklaret opholdsstatus
 • Samtykke fra indehaver(ne) af forældremyndigheden
 • Retsafgørelser
 • Medicinske undersøgelsesresultater
 • Overdragelsesrapport fra den kompetente anmodende myndighed (historik, den nuværende sociale og familiemæssige situation, beskrivelse af problemer og ressourcer, diagnose og prognoser fra socialarbejdere, opfyldelse af mål, sammenfattende vurdering)

Amt der Tiroler Landesregierung

 • Bistandsplan, sygehistorie og hidtil ydet støtte
 • Eventuelle rapporter, psykologiske udtalelser osv.
 • Skriftligt samtykke fra indehaver(ne) af forældremyndigheden
 • Barnets påviselige samtykke til anbringelsen – medmindre en høring forekommer uhensigtsmæssig på grund af barnets alder eller modenhed (undersøgelsesresultat)
 • Kopi af pas eller identitetskort
 • Barnets udsigter efter tilbagekomsten

Amt der Vorarlberger Landesregierung

 • Afgørelse om forældremyndighed med tilføjelse af: Med anbringelsen af ... i ... overdrages plejen og opdragelsen til institutionen/plejefamilien.
 • Bistand, der indtil videre er ydet i forbindelse med opdragelsen
 • Aftale om bistandsplan; udsigter
 • Børne- og ungdomspsykiatriske undersøgelsesresultater/diagnoser/psykologiske

udtalelser

 • Høringen af barnet
 • Skriftligt samtykke fra indehaver(ne) af forældremyndigheden

Magistrat der Stadt Wien

 • Undersøgelsesresultater, diagnoser, rapporter, ekspertudtalelser
 • Referat af høringen af barnet
 • Den nødvendige tilladelse i henhold til udlændingelovgivningen

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Ligesom ved anbringelse af barnet hos en af forældrene (artikel 82, stk. 1, i Bruxelles IIb) kræves der ikke samtykke til anbringelse i Østrig hos følgende kategorier af nære slægtninge:

 • bedsteforældre
 • forældrenes søskende
 • barnets voksne søskende.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Centralmyndighederne er ikke bekendt med sådanne aftaler.

Sidste opdatering: 10/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.