Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Belgien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Anmodningen skal stiles til den belgiske centralmyndighed. Kommissionen videresender ansøgningen til den kompetente EF-myndighed.

Ansøgningen skal være affattet på modtagerens fællesskabssprog (tysk, fransk eller nederlandsk). De anmodende stater anmodes om på forhånd at undersøge, hvilket sprog ansøgningen skal affattes på, hos den belgiske centralmyndighed.

Samtykke gives af den kompetente fællesskabsmyndighed.

Den belgiske centralmyndigheds kontaktoplysninger er:

Service Public Fédéral Justice

Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux

Service de Coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo 115

B - 1000 BRUXELLES

Tlf.: +32 (2) 542 65 11

E-mail: dh1996@just.fgov.be

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Fédération Wallonie-Bruxelles

 • Ansøgningens indhold:
  • Barnets identitet (efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet)
  • Relevante oplysninger om barnets administrative situation i oprindelseslandet, navnlig vedrørende dets sociale rettigheder (sygeforsikring og børnetilskud)
  • Identiteten på indehaverne af forældremyndigheden (efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet, adresse)
  • Hvis det ikke er den samme person, oplysninger om den (fysiske eller juridiske) person, der udøver forældremyndigheden
  • Oplysninger om værtsfamilien (efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet, adresse)
  • Vedrørende anbringelsesprojektet: den myndighed, der er ansvarlig for anbringelsen, retsafgørelsen, de forberedende dokumenter udarbejdet af det kompetente ungdomsrådgivningscenter, anbringelsens planlagte varighed og de påtænkte opfølgningsforanstaltninger samt detaljer vedrørende finansieringen
  • En social rapport med angivelse af grundene til anbringelsen, de foranstaltninger, der tidligere er truffet i oprindelsesstaten, den aktuelle situation, barnets historie og, hvor det er relevant, oplysninger om barnets særlige behov (med hensyn til uddannelse og sundhedspleje (psykolog, taleterapeut osv.)
  • I givet fald årsagerne til, at anbringelsen i udlandet haster
  • I givet fald de skridt, som den anmodende medlemsstat har taget for at forberede anbringelsen.
 • Tidsfrister:

I overensstemmelse med artikel 82, stk. 4, i Rådets forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019 fremsendes afgørelsen om godkendelse eller ikke-godkendelse til den anmodende centrale myndighed senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen, medmindre særlige omstændigheder gør det umuligt. Dette er en ordensmæssig frist.

 • Proceduremæssige ordninger:

Proceduren i artikel 82 i Rådets forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019 finder anvendelse.

Undtagen i de tilfælde, hvor barnet skal anbringes hos en af forældrene, skal den centrale myndighed i den anmodende medlemsstat sende den belgiske central myndighed en anmodning om godkendelse, herunder en rapport om barnet, begrundelsen for den påtænkte anbringelse eller pasning af barnet på Fédération Wallonie-Bruxelles' område, oplysninger om eventuel planlagt finansiering og alle andre oplysninger, som den finder relevante, såsom den planlagte varighed af anbringelsen.

Ansøgningen og eventuelle supplerende dokumenter skal ledsages af en oversættelse til fransk.

Afhængigt af emnet for den anmodende medlemsstats anmodning indsamler Fédération Wallonie-Bruxelles alle de oplysninger eller dokumenter, der er nødvendige for at behandle ansøgningen, med henblik på i givet fald at forberede sig på grænseoverskridende anbringelse og lette koordineringen. De sociale undersøgelser, der foretages af de sociale myndigheder, vil herefter gøre det muligt for den at træffe afgørelse om, hvorvidt den påtænkte anbringelse af barnet på dets område skal godkendes eller ej.

Afgørelsen om godkendelse eller afvisning af godkendelse meddeles af kontaktpunktet for Fédération Wallonie-Bruxelles til den belgiske centrale myndighed, som fører tilsyn med den sammen med den anmodende medlemsstat.

Den principielle godkendelse af anbringelsen vil blive givet af en myndighed, og når afgørelsen om anbringelse er truffet i udlandet, skal der træffes en ny afgørelse af de lokale myndigheder, som tilrettelægger de praktiske forhold omkring anbringelsen af barnet i den pågældende familie eller institutionen. Der er således to på hinanden følgende "godkendelser", som skal gives, før anbringelsen kan finde sted.

I henhold til artikel 39, stk. 1, litra f), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019 afslås anerkendelsen af en retsafgørelse, der er truffet i sager vedrørende forældremyndighed, hvis den i artikel 82 omhandlede procedure ikke er blevet opfyldt, og afgørelsen er truffet, uden at barnet, som har dømmekraft, har haft lejlighed til at udtale sig i overensstemmelse med artikel 21, medmindre der er vægtige grunde hertil, navnlig under hensyntagen til sagens hastende karakter (artikel 39, stk. 2, litra b)).

Den modtagende medlemsstat og den fremsendende medlemsstat respekterer den fortrolige karakter af de oplysninger, som de udveksler indbyrdes via deres centrale myndighed. De må ikke anvendes til andre formål end dem, hvortil de er indsamlet eller videregivet.

Det flamske fællesskab

 • Ansøgningens indhold:
  • Barnets identitet (efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet)
  • Relevante oplysninger om barnets administrative situation i domsstaten, navnlig med hensyn til sygeforsikring
  • Begge forældres identitet (efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet, adresse)
  • Hvis der er tale om en anden person, oplysninger om den (fysiske eller juridiske) person, der udøver forældremyndigheden
  • Oplysninger om værtsfamilien (efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet, adresse)
  • Vedrørende anbringelsesprojektet: den myndighed, der er ansvarlig for anbringelsen, retsafgørelsen, de forberedende dokumenter udarbejdet af det relevante ungdomsrådgivningscenter, anbringelsens forventede varighed og de planlagte opfølgningsforanstaltninger, finansieringsmetoden/den finansielle støtte
  • Om hele sagen vil blive overført eller kun tilsynet hermed
  • En social rapport med angivelse af grundene til anbringelsen, de foranstaltninger, der tidligere er truffet i domsstaten, den aktuelle situation, barnets baggrund og, hvor det er relevant, oplysninger om barnets særlige behov (med hensyn til opdragelsen) I givet fald årsagen til, at anbringelsen i udlandet haster.
 • Gældende procedureregler:

Den principielle godkendelse af anbringelsen og afgørelsen om finansiering af anbringelsen vil blive givet af en myndighed, og når afgørelsen om anbringelse i udlandet er truffet, skal der træffes en ny afgørelse af de lokale myndigheder, som tilrettelægger de praktiske forhold omkring anbringelsen af barnet i den pågældende familie eller institution. Der er således to på hinanden følgende godkendelser, som skal gives, før anbringelsen kan finde sted.

Det tysksprogede fællesskab

 • Anmodningens indhold:
  • Barnets identitet (efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet)
  • Relevante oplysninger om barnets administrative status i sin hjemstat (domsstaten), navnlig vedrørende dets sygesikring
  • To forældres eller den eller de juridisk ansvarliges identitet (efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet, adresse)
  • Social rapport, der indeholder følgende oplysninger: grundene til anbringelsen, foranstaltninger, der tidligere er truffet i domsstaten, nuværende situation, bevis for, at barnet er blevet hørt i sagen i udlandet, medmindre en høring anses for uhensigtsmæssig på grund af barnets alder eller grad af modenhed
  • Hvis det er relevant, en begrundelse, der forklarer, hvorfor en anbringelse i udlandet haster
  • Kontaktoplysninger for den kompetente myndighed i domsstaten (navn, adresse, telefonnummer)
  • Kontaktoplysninger på familien/værtsinstitutionen (navn, adresse, telefonnummer)
  • Vedrørende anbringelsesprojektet: formål, oplysninger om kontrol af anbringelsen (hvornår aflagde børnetilsynsmyndighederne besøg? Hvor ofte planlægger tilsynsmyndighederne at aflægge besøg? Hvis der endnu ikke er gennemført et personligt besøg, hvornår er det planlagt til?), det planlagte skolested (i tilfælde af særlige undervisningsbehov kræves de relevante dokumenter, medmindre der er planlagt skolegang i Belgien), anbringelsens varighed og de planlagte opfølgende foranstaltninger samt oplysninger om finansieringsordningen.
 • Procedureregler:

Myndighederne kontrollerer betingelserne for anerkendelse af formen for stationær indkvartering i overensstemmelse med retsgrundlaget for det tysksprogede fællesskab i Belgien.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Nej.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Nej.

Sidste opdatering: 15/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.