Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Kroatien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Anbringelse af et barn fra en anden medlemsstat på kroatisk territorium kræver, at den myndighed, der skal høres og give sin forhåndsgodkendelse, er ministeriet for arbejde, pension, familie og socialpolitik, og nærmere bestemt udvalget med ansvar for at fastlægge betingelserne for grænseoverskridende anbringelse af børn og behandle individuelle anmodninger om godkendelse forud for den grænseoverskridende anbringelse af et barn på kroatisk territorium.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Ministeriet for arbejde, pension, familie og socialpolitik har som central myndighed i henhold til forordning (EU) 2019/1111 oprettet et udvalg bestående af fem medlemmer med ansvar for at fastlægge betingelserne for grænseoverskridende anbringelse af børn og behandle individuelle anmodninger om godkendelse forud for den grænseoverskridende anbringelse af et barn på kroatisk territorium. Udvalget mødes for at træffe afgørelse om de indgåede anmodninger.

Anmodningen ledsages af en rapport om barnet samt en samlet analyse, de sagkyndiges udtalelse og konklusion vedrørende den grænseoverskridende anbringelse, herunder den medicinske dokumentation og en redegørelse for årsagerne til den grænseoverskridende anbringelse, navnet på den tjenesteyder, hvor anbringelsen er planlagt, oplysninger om den planlagte dato for begyndelse og afslutning af anbringelsen, en erklæring fra tjenesteyderen om, at vedkommende indvilliger i at levere en tjenesteydelse til barnet, og at vedkommende afholder alle udgifter i forbindelse med barnets modtagelse, ophold og afrejse, udgifter til sygeforsikring og udgifter i forbindelse med barnets skolegang, en erklæring fra barnet, der giver sit samtykke til den grænseoverskridende anbringelse, og som bekræfter, at det er blevet oplyst om anbringelsesordningen, erklæringen fra den anmodende stat, der sikrer, at den giver en repræsentant for tjenesteyderen tilladelse til at repræsentere barnet med henblik på at anmelde barnets midlertidige ophold og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte barnet, generelle oplysninger om den kompetente myndighed i den anmodende stat, der træffer afgørelse om anbringelse, retsafgørelser vedrørende barnet (f.eks. afgørelser om forældremyndighed osv.) og andre dokumenter, som den anmodende stat anser for relevante for anvendelsen af denne procedure.

Dokumentationen indgives i sin oprindelige udgave på den anmodende stats sprog med en oversættelse til kroatisk. Da der er tale om en hasteprocedure, udsteder udvalget, når den har behandlet anmodningen og den vedlagte dokumentation, straks en konklusion, på grundlag af hvilken ministeriet for arbejde, pension, familie og socialpolitik træffer en endelig afgørelse om at give eller nægte godkendelse forud for den grænseoverskridende anbringelse på kroatisk territorium.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

I henhold til artikel 82 i Rådets forordning (EU) 2019/1111 kræves der ikke en godkendelse fra Republikken Kroatien, hvis barnet anbringes hos en forælder og nære slægtninge. Med henblik på artikel 82, stk. 2, i Rådets forordning 2019/1111 omfatter nære slægtninge bedsteforældre, onkler og tanter, søskende/halvsøskende og børn af søskende/halvsøskende.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Republikken Kroatien har ikke indgået aftaler eller ordninger med henblik på at forenkle høringsproceduren for opnåelse af godkendelse til grænseoverskridende anbringelse af børn.

Sidste opdatering: 20/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.