Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Den kompetente myndighed, der skal give sin godkendelse inden den grænseoverskridende anbringelse af et barn, er afdelingen for social bistand under statssekretariatet for social bistand, hvis kontaktoplysninger er som følger:

Adresse: 63 Leoforos Prodromou, 2063 Strovolos, Nicosia

Tlf.: +357 22406602/ +357 22406655

E-mail: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Webadresse: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Sprog: græsk og engelsk

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Alle ansøgninger rettes til Cyperns centrale myndighed, som er ministeriet for justits og lov og orden.

Samtidig med ansøgningen om godkendelse af anbringelsen af et barn skal den ansøgende myndighed fremsende følgende oplysninger ledsaget af en oversættelse til græsk.

1) en rapport om barnet, som omfatter:

  • identitetsoplysninger om barnet, barnets forældre og barnets familie samt stedet, hvor barnet befinder sig
  • årsagerne til, at der anmodes om indgriben fra de sociale myndigheder, og en oversigt over de foranstaltninger, som den ansøgende myndighed har truffet
  • oplysninger om barnets aktuelle fysiske, psykologiske og sociale udvikling
  • oplysninger om barnets særlige behov, herunder en lægeerklæring, hvis barnet har et sundhedsmæssigt problem og eventuelle særlige pædagogiske behov
  • barnets (hvis relevant) og forældrenes vurdering
  • oplysninger om forholdet mellem barnet og dets forældre eller familiemedlemmer.

2) årsagerne til, at der foreslås anbringelse eller pleje

3) den forventede varighed af anbringelsen

4) ordningerne for samvær med forældre, andre familiemedlemmer eller andre personer, som barnet har et nært forhold til, eller årsagerne til, at en sådan kontakt ikke anbefales

5) andet planlagt tilsyn med foranstaltningen

6) en skriftlig erklæring fra den fysiske eller juridiske person, der har forældremyndigheden over barnet, eller fra en anden kompetent enhed om, at denne vil afholde alle udgifter til barnets anbringelse og ophold

7) domstolenes eller andre myndigheders afgørelser vedrørende barnet, hvis det er relevant

8) andre relevante oplysninger.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Der er ingen undtagelse fra samtykkekravet ved grænseoverskridende anbringelser, hvor barnet skal anbringes hos nære pårørende. Samtykke er påkrævet i alle tilfælde.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Der findes ikke sådanne aftaler eller ordninger.

Sidste opdatering: 20/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.