Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Den myndighed, som er kompetent til at give samtykke med henblik på proceduren i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 2019/1111, er Tjekkiets centralmyndighed som omhandlet i denne forordning, dvs. kontoret for international retlig beskyttelse af børn (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), i henhold til § 35, stk. 2, litra k), i lov nr. 359/1999 om social og retlig beskyttelse af børn som ændret.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Hvis kontoret modtager oplysninger om et barn og anmodes om en udtalelse, undersøger kontoret altid familiens historie i Tjekkiet for at fastslå, om der er nogen slægtninge eller personer tæt på barnet i Tjekkiet, som er i stand til og villige til at tage sig af barnet, og det vurderer dem via myndigheden med ansvar for den sociale og retlige beskyttelse af børn. Hvis ikke der er nogen slægtninge eller personer tæt på barnet, undersøges muligheden for at anbringe barnet hos en plejefamilie (eller i et ekstremt tilfælde i en institution) ligeledes. Hvis det er passende at anbringe barnet i Tjekkiet, underretter kontoret den anmodende myndighed (domstolen, centralmyndigheden, den udenlandske myndighed med ansvar for den sociale og retlige beskyttelse af børn osv.) og foreslår en løsning. I forvaltningssager giver kontoret også sit samtykke til en specifik anbringelse af et barn.

Hvis en udenlandsk myndighed beslutter at anbringe et barn i Tjekkiet, er det nødvendigt at nå til enighed om barnets overførsel og transport. Hvis barnet ikke kan blive afleveret af sine nuværende omsorgspersoner eller hentet i udlandet af sine fremtidige omsorgspersoner, er det muligt at arrangere barnets transport i samarbejde med ambassaden og den tjekkiske myndighed med ansvar for den sociale og retlige beskyttelse af børn (anvendelse af § 36 i lov nr. 359/1999 om social og retlig beskyttelse af børn som ændret).

I forbindelse med forhandlingen med den udenlandske part (centralmyndigheden, den udenlandske myndighed med ansvar for den sociale og retlige beskyttelse af børn, den udenlandske plejeforælder eller slægtning, fra hvis varetægt barnet overføres) skal en overførselsproces, som er mindst belastende for barnet, samt en akklimatiseringsproces drøftes. Kontoret drøfter måden, hvorpå barnet overføres, med det kompetente udenlandske organ på forhånd.

Barnet skal være i besiddelse af et rejsedokument (et pas eller et nødpas) og så vidt muligt en fødselsattest (hvis det er født i en anden stat en Tjekkiet), retsafgørelsen, herunder den attest, som er omhandlet i artikel 36 i Bruxelles II ter-forordningen eller et andet dokument, der attesterer muligheden for at anerkende retsafgørelsen, lægelig dokumentation, herunder vaccinationskort og forsikringskort og en attest vedrørende skolegang.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Nej.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Nej.

Sidste opdatering: 11/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.