Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Estland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Sotsiaalkindlustusamet (Socialsikringsstyrelsen) – info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

For at opnå godkendelse skal der indgives en ansøgning til Sotsiaalkindlustusamet (Socialsikringsstyrelsen), som skal indeholde følgende oplysninger og dokumenter:

 1. barnets navn, fødselsdato, nationalitet og modersmål
 2. vurdering af barnets behov for bistand, herunder oplysninger om barnets helbredstilstand og fysiske, psykologiske, følelsesmæssige, kognitive, uddannelsesmæssige og økonomiske situation
 3. de faktiske omstændigheder, der begrunder anbringelsen, og grundene til anbringelsen i Estland
 4. opholdets forventede varighed
 5. resumé af barnets holdning eller årsagen til, at barnets holdning ikke fremlægges
 6. oplysninger om verserende sager vedrørende barnet
 7. oplysninger om den retlige repræsentant for det barn, der skal anbringes
 8. navn, fødselsdato, nationalitet, modersmål og kontaktoplysninger for den person, som barnet skal anbringes hos
 9. oversigt over de velfærdsforanstaltninger, der er nødvendige for barnet efter anbringelsen i Estland
 10. en oversigt over, hvordan barnets forhold til dets forældre og andre familiemedlemmer eller til andre personer tæt på barnet tilrettelægges
 11. oplysninger om finansieringen af anbringelsen af barnet
 12. retsafgørelser om forældreansvar over for det barn, der skal anbringes
 13. andre relevante dokumenter.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Der er ingen særskilt afgørelse. Selv om barnet skal anbringes sammen med et nært familiemedlem, bør barnets trivsel og behov for anbringelse stadig vurderes og begrundes i denne sammenhæng. Der kræves ikke samtykke til anbringelse af barnet hos den anden forælder med forældreansvar.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Ikke i øjeblikket.

Sidste opdatering: 22/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.