Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Samtykke til anbringelse af et barn i Finland, jf. artikel 82 i forordning (EU) 2019/1111, gives af det velfærdsområde, hvor barnet påtænkes anbragt. Hvis anbringelsesstedet ikke er angivet i anmodningen, skal godkendelsen gives af det velfærdsområde, der er udpeget i henhold til § 17 i lov om børnevelfærd (417/2007), dvs. det velfærdsområde, hvor barnet eller dets forældre var sidste bopæl eller opholdssted. Hvis barnet eller dets forældre ikke har haft bopæl eller ophold i Finland, ligger beslutningskompetencen hos myndighederne i Helsinki by.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Der findes ingen specifikke regler for godkendelsesproceduren. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 82, stk. 1, er vigtige for at give oplysninger om barnet på velfærdsområdet med henblik på at yde de nødvendige tjenester og støtteforanstaltninger og overvåge anbringelsen. Velfærdsområdet fører et register over børn anbragt på dens område. Børn, der anbringes i Finland, har særlige rettigheder såsom retten til god behandling og familiepleje af høj kvalitet.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

I Finland kræver alle placeringer, der er omfattet af regulation 82, forhåndstilladelse.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Ingen.

Sidste opdatering: 19/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.