Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Frankrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Afdelingen for europæiske og internationale anliggender under DPJJ har kompetence i forbindelse med behandling og godkendelse af ansøgninger om anbringelse i Frankrig.

Ansøgninger kan sendes enten pr. post til adressen 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, eller elektronisk til saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Den kompetente centrale myndighed i den anmodede stat skal indgive en ansøgning om godkendelse til afdelingen for europæiske og internationale anliggender (SAEI).

Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger og ledsages af en oversættelse til fransk:

 • barnets fulde civilstand (med kopi af civilstandsattesten)
 • resumé af barnets individuelle og familiemæssige situation (afgørelser truffet af retslige myndigheder og rapporter og notater fra uddannelsesinstitutioner)
 • begrundelse for den foreslåede anbringelse under hensyntagen til barnets tarv
 • identitet og kontaktoplysninger på de personer, der har forældremyndighed over barnet, og deres samtykke til anbringelsen
 • den mindreåriges samtykke til den påtænkte anbringelse (kopi af referatet af høringen eller af høringsnotatet), hvis det er udfærdiget
 • resumé af de skridt, der er taget for at forberede anbringelsen
 • værtsinstitutionens eller familiens godkendelse
 • detaljer vedrørende anbringelsen (varighed, sted, identifikation af modtagelsessted, regler vedrørende korrespondance, udrejse, besøg eller indkvartering)
 • tilrettelæggelse af opfølgningen på anbringelsen og håndtering af eventuelle problemer
 • finansiering af anbringelsen.

Efter at have modtaget disse oplysninger tager SAEI følgende skridt:

 • I tilfælde af en anmodning om anbringelse på grundlag af en retsafgørelse konsulterer den anklagemyndigheden, som forelægger sagen for den kompetente børnedommer med henblik på en udtalelse.
 • I tilfælde af en planlagt anbringelse på et hjem kontrollerer den den tilladelse, som departementsrådet har udstedt til institutionen for anbringelsesperioden.
 • I tilfælde af en påtænkt anbringelse hos en godkendt plejefamilie kontrollerer den gyldigheden af godkendelsen hos det relevante departementsråd.
 • I tilfælde af anbringelse hos et familiemedlem sendes oplysninger om personer, der bor i hjemmet, til formanden for det pågældende departementsråd. Hvis de fremlagte oplysninger er tilstrækkelige, foretages der en kontrol hos den relevante enhed for indsamling af oplysninger, der giver anledning til bekymring. I modsat fald indgiver SAEI en anmodning om evaluering til departementsrådet inden for en bestemt frist.

Efter modtagelse af anmodningen træffer SAEI afgørelse om godkendelse eller afvisning inden for en periode på højst tre måneder.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Frankrig har ikke underrettet Kommissionen om kategorierne af nære familiemedlemmer ud over forældrene, for hvilke der ikke kræves godkendelse.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

På nuværende tidspunkt anvender Frankrig ikke nogen aftale eller ordning med henblik på at forenkle proceduren for ansøgninger om grænseoverskridende anbringelse.

Sidste opdatering: 19/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.