Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Den myndighed, som er er kompetent til at modtage anmodninger fra EU-medlemsstaterne om anbringelse af et barn i en institution, facilitet til beskyttelse af børn eller hos en plejefamilie i Grækenland, er afdelingen for international privatret (Tmíma Idiotikoú Dikaíou) i justitsministeriet (Ypourgeío Dikaiosýnis), som er udpeget som centralmyndighed. Anmodninger om anbringelse af børn i Grækenland godkendes af anklagemyndighedens ungdomssektion hos anklagemyndigheden i Athen og dennes suppleant.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Den anmodende myndighed skal sammen med anmodningen om at godkende barnets anbringelse sende følge oplysninger med en officiel oversættelse til græsk til den græske centralmyndighed. Det drejer sig om:

  1. forælderens fornavn, efternavn og nationalitet, barnets fødselsdato, fødested og bopæl, og barnets socialsikringsnummer, hvis det foreligger
  2. forældremyndighedsindehaverens navn, fødselsdato, fødested, telefonnummer, e-mailadresse og socialsikringsnummer, hvis det foreligger, og den pågældendes samtykke til anbringelsen. Hvis ikke, der er vedhæftet en samtykkeerklæring, skal årsagen hertil fremgå
  3. en attest eller et andet tilsvarende dokument, som er udstedt af den kompetente myndighed og viser barnets status i strafferegistret. Hvis ikke, der foreligger en sådan attest eller et andet tilsvarende dokument, skal der fremlægges en erklæring fra en kompetent myndighed
  4. en detaljeret rapport om barnets tilstand og personlighed, nødvendigheden for og årsagerne til anbringelsen og den foreslåede varighed af anbringelsen (start- og slutdato) udarbejdet af en socialrådgiver, en ungevejleder eller en anden ansat hos den ansvarlige myndighed, hvor barnet sidst havde bopæl eller ophold inden anbringelsen
  5. barnets sygesikringsattest (iatrofamakeftiki) udstedt af en offentlig socialsikringsinstitution og en attest om barnets sundhedstilstand, der er udstedt inden for de sidste tre måneder, inden barnet anbringes, og som bl.a. angiver vaccinationsstatus, eventuel behandling med lægemidler, eventuelle overførbare sygdomme og enhver tidligere hospitalsindlæggelse af en eller anden grund
  6. forslag til barnets kontakt med forældrene eller andre slægtninge og deres fulde oplysninger
  7. fuldstændig dokumentation fra den kompetente myndighed på barnets sidste bopæl vedrørende eventuelle særlige uddannelsesmæssige behov
  8. skriftlig erklæring fra den fysiske eller juridiske person, der har forældremyndigheden over barnet, eller fra en anden kompetent myndighed, hvorefter den pågældende forpligter sig til at dække alle omkostninger forbundet med barnets anbringelse og leveomkostninger. En sådan erklæring skal udgøre en udtrykkelig anerkendelse af gæld og indeholde personens eller myndighedens fulde oplysninger, bopæl og skatteregistreringsnummer eller socialsikringsnummer, hvis disse gives i henhold til den relevante lovgivning i den medlemsstat, hvor personen har bopæl, eller i tilfælde af en juridisk person, hvor den har sit hjemsted
  9. eventuelle afgørelser fra domstole eller andre myndigheder vedrørende barnet
  10. hvis anbringelsen foreslås i forhold til en bestemt plejefamilie, skal de voksne familiemedlemmers fulde identitet og adresse og deres eventuelle skatteregistrerings- og socialsikringsnumre meddeles.

Den græske centralmyndighed har ansvaret for at meddele den anmodende myndighed om eventuelle mangler i ovennævnte dokumenter og data. Anmodningen om godkendelse af anbringelsen og de ledsagende dokumenter skal dernæst sendes til anklagemyndighedens ungdomssektion hos anklagemyndigheden i Athen. Anklagemyndigheden udpeger en vejleder fra Athens vejledningstjeneste for unge, som indsamler oplysninger om adgangen til institutioner eller -faciliteter til beskyttelse af børn, hvor det er relevant, og om de har de nødvendige godkendelser og overvåges af de græske myndigheder. Den rapport, som ungevejlederen indgiver til anklagemyndighedens ungdomssektion, skal udover ovenstående oplysninger indeholde et forslag til den mest hensigtsmæssige institution eller -facilitet til beskyttelse af børn, som det berørte barn anbringes på. En lignende rapport indgives af ungevejlederen i tilfælde, hvor den udenlandske myndigheds anmodning vedrører anbringelsen af et barn hos en plejefamilie i Grækenland.

Anklagemyndighedens ungdomssektion hos anklagemyndigheden hos retten i første instans i Athen godkender eller afviser anmodningen om anbringelsen af et barn inden for to måneder fra indgivelsen af anmodningen og de ledsagende dokumenter til afdelingen for international privatret i justitsministeriet.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Der er ingen undtagelse til det krævede samtykke til grænseoverskridende anbringelser, hvor barnet skal anbringes hos nære slægtninge.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Der er ingen aftaler af den art.

Sidste opdatering: 11/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.