Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Ungarn
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Den værgemyndighed, der er kompetent på den potentielle værges bopæl i Ungarn, afgør, om der på grundlag af en indledende undersøgelse kan meddeles samtykke til udpegelsen af den pågældende person som værge.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

I forbindelse med anbringelse af et barn, der har sit sædvanlige opholdssted i udlandet, hos en ungarsk værge undersøger den værgemyndighed, som er kompetent på den potentielle værges bopæl, efter anmodning fra indenrigsministeriet (Belügyminisztérium) og i forlængelse af en anmodning fra den anmodende fremmede stats centrale værgemyndighed, om der kan gives samtykke til udpegelsen af den omhandlede person som værge.

Efter anmodning fra indenrigsministeriet træffer værgemyndigheden som ungarsk centralmyndighed de foranstaltninger, der er fastsat ved lov, for at vurdere den fremtidige værges egnethed. Den foretager eller indhenter en baggrundskontrol på den potentielle værges bopæl. Det undersøges, om den omhandlede person retligt kan fungere som værge. På grundlag af en undersøgelse af den potentielle værges indkomstforhold afgør myndigheden, om pasningen af barnet i Ungarn udgør en tung byrde for de sociale ydelser. Den anmoder om nødvendigt familie- og børnevelfærdstjenesten om oplysninger om den pågældende persons forældrefærdigheder, som taler imod at udpege vedkommende som værge. Værgemyndigheden har en samtale med værgen om dennes fremtidsplaner og overvejer også om nødvendigt, om barnet vil have adgang til børnehave og skoleuddannelse. Hvis barnet anbringes hos sine pårørende, anbefales det også at undersøge deres forhold til barnet, og om denne pårørende har passet barnet før. Det er på den baggrund, at værgemålsmyndigheden tager stilling til, om der kan gives samtykke. Når afgørelsen om samtykke er truffet, videresendes den til den udenlandske centralmyndighed med bistand fra den ungarske centralmyndighed.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Da Ungarn ikke har foretaget underretning i henhold til forordningens artikel 82, stk. 2, kræves der altid samtykke til anbringelse af et barn i Ungarn, hvis barnet ikke anbringes hos en forælder.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Nej, det har den ikke.

Sidste opdatering: 15/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.