Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Inden der træffes afgørelse om en grænseoverskridende anbringelse af et barn er det nødvendigt på forhånd at høre og indhente samtykke fra den domstol for familieretlige sager (bāriņtiesa), som har kompetence i forhold til det område, hvor barnet skal anbringes.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Letlands justitsministerium er det centrale kontaktpunkt for håndtering af anbringelsesanmodninger og videresender dem til en kompetent myndighed i Letland, som udsteder anbringelsesafgørelser.

Liste over krævede dokumenter:

1. oplysninger om barnets retlige status og kopier af alle relevante retsafgørelser og en lettisk oversættelse heraf

2. oplysninger om årsagerne til barnets fjernelse fra familien og en lettisk oversættelse heraf

3. kopi af barnets fødselsattest

4. oplysninger om barnets behov (helbredstilstand, uddannelse, følelsesmæssige behov og de sprog, som kan benyttes til at kommunikere med barnet) og en lettisk oversættelse heraf

5. et skolegangs- eller børnehavebevis og lægejournaler (helbredsundersøgelser, vaccinationer og diagnoser) og en lettisk oversættelse heraf

6. oplysninger om den person eller familie, som barnet er anbragt hos.

7. Hvis anbringelsen er for en fastsat periode med henblik på social rehabilitering eller tilpasning, kræves der dokumentation for, at det anmodende land vil afholde omkostningerne, i tillæg til værgens samtykke til anbringelsen og et sagsresumé (sagsoplysninger, nuværende sociale og familiemæssige situation, beskrivelse af problemer og ressourcer, socialrådgiverens konklusioner og prognoser, opnåede mål og en kort vurdering).

8. Hvis den person, hos hvem barnet skal anbringes, ikke har fået tildelt status som plejefamilie, værge eller værtsfamilie af den kompetente myndighed i Letland, skal den anmodende medlemsstat forelægge en vurdering af den pågældende persons egnethed til at tage vare på et barn samt en erklæring, der bekræfter, at den pågældende person ikke er under overvågning af de retshåndhævende myndigheder for mulige krænkelser af børns rettigheder eller strafbare handlinger, som kan indvirke på den pågældende persons evne til at tage vare på barnet.

9. Oplysninger om ordninger for kontakt med forældrene, andre slægtninge eller andre personer, som barnet har en nær tilknytning til, eller årsagerne til, at en sådan kontakt ikke påtænkes

10. Den lettiske myndighed forbeholder sig ret til om nødvendigt at anmode om yderligere oplysninger.

*I tilfælde, hvor en udenlandsk myndighed ikke har navngivet en bestemt person i Letland, som barnet skal anbringes hos, men barnet har en væsentlig tilknytning til Letland, vil en domstol for familieretlige spørgsmål bistå med at finde en passende værge eller plejefamilie i Letland.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

I henhold til Letlands retlige rammer kræves der som udgangspunkt samtykke til anbringelse af et barn hos barnets slægtninge eller personer, som barnet har et tæt forhold til. Der er dog en undtagelse hvad angår anbringelsens varighed. I henhold til § 45, stk. 1, i lov om beskyttelse af børns rettigheder kan forældre nemlig anbringe et barn i en anden persons varetægt i Letland i en periode på højst tre måneder. I dette tilfælde skal en af forældrene udarbejde en fuldmagt, hvorved det bestemmes, i hvilket omfang forældrene giver den anden person fuldmagt til at varetage deres barns interesser.

Denne betingelse gælder kun for børn, der er i forældrenes varetægt, og i tilfælde, hvor barnet anbringes i en anden persons varetægt i en periode, der ikke overstiger tre måneder.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Der findes ingen aftaler eller ordninger, som forenkler høringsproceduren.

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.