Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Luxembourg
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Den centralmyndighed, der er udpeget i henhold til artikel 103 i Rådets forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019, er også den kompetente myndighed med hensyn til forudgående godkendelse af anbringelse af et barn i Luxembourg:

Le Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81 – 2335

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Proceduren i artikel 82 i Rådets forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019 finder anvendelse.

Centralmyndigheden i den anmodende medlemsstat skal sende den luxembourgske centralmyndighed en anmodning om godkendelse, herunder en rapport om barnet og begrundelsen for den påtænkte anbringelse i Luxembourg, samt alle andre oplysninger, som den finder relevante, såsom den forventede varighed af anbringelsen.

Ansøgningen og eventuelle supplerende dokumenter skal ledsages af en oversættelse til fransk, tysk eller engelsk.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Nej.

Som led i gennemførelsen af forordning (EU) 2019/1111 følger anbringelsen af et barn i Luxembourg hos plejefamilie eller en pålidelig person samme ordning og kræver forudgående høring og godkendelse fra den luxembourgske centralmyndighed.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Nej.

Sidste opdatering: 11/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.