Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Anbringelsen i Nederlandene af et barn fra en anden medlemsstat kræver centralmyndighedens godkendelse. Med henblik herpå anmoder centralmyndigheden familieplejen om at undersøge egnetheden hos de plejeforældre, som barnet skal anbringes hos.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Hvis retten eller en anden myndighed i en anden medlemsstat overvejer at anbringe et barn i Nederlandene, skal der sendes en begrundet anmodning til centralmyndigheden. Denne anmodning skal indeholde en rapport om barnet. Centralmyndigheden anmoder herefter familieplejen om at undersøge egnetheden hos de plejeforældre, som barnet skal anbringes hos. Børnebeskyttelsesrådet (Raad voor de Kinderbescherming) undersøger efter anmodning fra centralmyndigheden, om der kan udstedes en erklæring om, at der ikke gøres indsigelse.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Nej, der er ingen undtagelser til kravet om forudgående tilladelse. Alle anbringelser ved personer, som ikke er barnets forældre, skal følge godkendelsesproceduren.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Nej.

Sidste opdatering: 09/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.