Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Polen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Anmodningen om samtykke skal rettes til centralmyndigheden, som videresender den til den kompetente domstol.

Når et barn kan anbringes i familiepleje på grundlag af en afgørelse truffet af en ret eller en anden myndighed i en fremmed stat, skal anbringelsen godkendes af den værgemålsret, i hvis retskreds det fremtidige plejested er beliggende, efter at det er fastslået, at:

  • en sådan anbringelse er i barnets tarv, og at barnet
  • har stærke forbindelser til Republikken Polen, eller
  • barnet er statsborger i Republikken Polen.

Hvis en domstol eller en anden myndighed i en fremmed stat har udpeget kandidater til at fungere som plejefamilie eller til at drive barnets hjem eller en særlig pleje- og uddannelsesinstitution eller en regional pleje- og behandlingsfacilitet eller et interventionsforebyggelsescenter, hvor barnet skal anbringes, kan værgemålsretten tillade, at barnet anbringes i familiepleje efter udtalelse fra den øverste dommer, der har stedlig i det område, hvor det fremtidige plejested er beliggende. Hvis den udenlandske ret eller myndighed har udpeget kandidater til at fungere som plejefamilie eller til at bestyre et børnehjem eller en pleje- og uddannelsesinstitution eller en regional pleje- og behandlingsfacilitet eller et interventionscenter med henblik på adoption, kan værgemålsretten tillade, at barnet anbringes dér efter udtalelse fra lederen af den pågældende institution. Hvis den udenlandske ret eller myndighed ikke har udpeget sådanne kandidater, kan værgemålsretten tillade, at barnet anbringes et af de pågældende steder efter udtalelse fra borgmesteren i Warszawa.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Anmodningen skal indeholde de nødvendige dokumenter, udtalelser og oplysninger om barnet, navnlig om dets familiemæssige situation, helbredstilstand og særlige behov. Hvis det af en domstol eller en anden myndighed i et andet land ikke fremgår, hvordan barnet vil blive bragt til Polen, eller hvordan udgifterne hertil skal betales, anmoder værgemålsretten om sådanne oplysninger, og såfremt anbringelsen skal finde sted i et begrænset tidsrum, udbeder retten sig ligeledes oplysninger om tilbagegivelsesmetoden og ordningerne for dækning af omkostningerne ved barnets tilbagegivelse.

Anmodningen om yderligere oplysninger træffes ved kendelse, der afsiges senest en måned efter den dato, hvor retten modtog den indledende anmodning.

Anbringelsen af barnet i en plejefamilie eller hos barnets bioligiske familie er betinget af samtykke fra henholdsvis plejeforældrene eller de biologiske forældre.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

For så vidt angår nære slægtninge som omhandlet i artikel 82 i Rådets forordning (EU) 2019/1111, har Polen ikke afskaffet kravet om forudgående samtykke i tilfælde af anbringelse af et barn hos visse kategorier af nære familiemedlemmer, hvorfor den retlige situation er uændret, og undtagelsen fra forpligtelsen til at indhente den kompetente centralmyndigheds samtykke til anbringelse af barnet hos forældre i en anden medlemsstat gælder fortsat.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Polen har ikke indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til anbringelse af børn på tværs af grænserne?

Sidste opdatering: 29/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.