Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Portugals centralmyndighed med ansvar for anvendelsen af Rådets forordning (EU) nr. 2019/1111 er:

DGRSP – Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – DGRSP)

Afdelingen for retshjælp og tvistemål (Gabinete Jurídico e Contencioso, GJC)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lissabon

Tlf.: +351 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Websted

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Faserne i proceduren for anbringelse af en ung person i Portugal er som følger:

Fase 1 – Forhåndstilladelse fra den portugisiske centralmyndighed til anbringelsesforanstaltningen (Autoridade Central Portuguesa, ACP)

  • anmodning om forhåndstilladelse fra centralmyndigheden i det anmodende land
  • analyse af den indsendte dokumentation og vurdering i henhold til kriterierne og betingelserne for anbringelse
  • ACP's udstedelse af en forhåndstilladelse eller afvisning
  • kun vejledende frist: afhængigt af sagens kompleksitet, 1 til 3 måneder fra modtagelsen af alle de for anmodningen nødvendige dokumenter.

Fase 2 – domstolens erklæring af eksigibilitet

  • En anmodning om anerkendelse og eksigibilitet indsendes til domstolen (afdelingen for familieret og mindreårige (Juízo de Família e Menores) i plejefamiliens eller institutionens bopælsområde) af plejefamilien, institutionen med det overordnede ansvar eller den institution, som barnet er betroet til. Denne anmodning skal ledsages af dokumentation for, at der på forhånd er indhentet samtykke fra ACP, og af dokumentation, der begrunder anvendelsen af foranstaltningen vedrørende anbringelse, dens varighed, interventionsplan og en erklæring fra plejefamilien om, at de er økonomisk i stand til at forsørge sig selv.

Alternativ løsning:

Afgørelsen om anbringelse, som er truffet af oprindelseslandets administrative eller retslige myndighed, sendes til ACP sammen med yderligere dokumentation med oplysninger om anbringelsesforanstaltningen, dens varighed, interventionsplan og en erklæring fra plejefamilien om, at de er økonomisk i stand til at forsørge sig selv.

ACP videresender anmodningen om foranstaltningens eksigibilitet til anklagemyndigheden (Ministério Público) ved den kompetente domstol, hvor den officielt vil blive indgivet på vegne af barnet.

  • Domstolen træffer sin afgørelse. I tilfælde af en erklæring om eksigibilitet kan Domstolen udpege instituttet for social sikring (Instituto da Segurança Social (ISS, IP)) som det organ, der er ansvarligt for at overvåge gennemførelsen af foranstaltningen i Portugal.

Fase 3 – Gennemførelse af anbringelsesforanstaltningen i Portugal

  • Når afgørelsen om eksigibilitet er truffet, kan barnet eller den unge komme til Portugal og starte sin anbringelse.
  • Når anmodningen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, sendes via ACP (og under alle omstændigheder, når Domstolen underretter ACP om sin afgørelse), skal ACP fremsende afgørelsen til sin modpart.
  • Instituttet for social sikring overvåger foranstaltningen og udarbejder de periodiske rapporter om gennemførelsen af foranstaltningen, som skal sendes til Domstolen og ACP, når Domstolen bestemmer dette.
  • En eventuel forlængelse af foranstaltningen kræver en ny forhåndstilladelse fra den portugisiske centralmyndighed efterfulgt af resten af den procedure, der er fastsat ovenfor.

Til orientering findes der en liste på engelsk over de dokumenter, som ACP anmoder om, inden den giver tilladelse til anbringelse af et barn hos en plejefamilie eller i en institution i Portugal, på følgende link.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Høring og forhåndssamtykke er ikke nødvendigt, hvis barnet overgives til en person med familiemæssig tilknytning, f.eks. bedsteforældre, onkler og tanter eller ældre søskende. I sådanne tilfælde er det tilstrækkeligt for den myndighed, som træffer afgørelse om anbringelsen, blot at underrette centralmyndigheden i Portugal.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Portugal har den i besvarelsen af det andet spørgsmål beskrevne procedure, der forenkler høringsproceduren for indhentelse af samtykke for grænseoverskridende anbringelse af børn.

Relevant lovgivning:

Rådets forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019

 

Advarsel:

Hverken EJN-kontaktpunktet, domstolene og andre organer og myndigheder er bundet af oplysningerne i dette faktablad. De fritager desuden ikke læseren fra at konsultere den til enhver tid gældende lovgivning. De bliver jævnligt ajourført og retspraksis løbende fortolket.

Sidste opdatering: 20/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.