Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Center for international retlig beskyttelse af børn og unge (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

Postboks 57

814 99 Bratislava

Tlf.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-mail: info@cipc.gov.sk

Internet: http://www.cipc.gov.sk

Sprog: Foruden slovakisk accepteres også tjekkisk og engelsk ved udfyldelse af formularer.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Den anmodende stats centralmyndighed fremsender centralmyndigheden i Slovakiet følgende dokumenter:

  1. en rapport om barnet indeholdende:

– oplysninger til identificering af barnet, forældrene og slægtninge, og hvor de er bosiddende

– begrundelsen for de sociale myndigheders indgriben og en oversigt over de trufne foranstaltninger

– oplysninger om barnets aktuelle fysiske, mentale og sociale udvikling

– oplysninger om barnets særlige behov, herunder en lægeerklæring i tilfælde af sygdom

– barnets og forældrenes synspunkt

– oplysninger om barnets kontakt med forældre og slægtninge

  1. årsagerne til den foreslåede anbringelse eller det foreslåede pasningstilbud
  2. anbringelsens forventede varighed
  3. kontaktordning med forældrene, andre slægtninge eller andre personer, som barnet har en tæt forbindelse til, eller årsagerne til, at en sådan kontakt ikke er overvejet i lyset af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
  4. kontrol med overholdelsen af foranstaltningen
  5. oplysninger om eventuel overvejet finansiering
  6. andre relevante oplysninger.

Slovakiets centralmyndighed sender anmodningen sammen med bilagene til centret for arbejde, sociale anliggender og familie (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny) med anmodning om at udtale sig om, hvorvidt det er muligt at give det krævede samtykke.

Som udgangspunkt skal der gives samtykke, hvis:

  • anbringelsen varetager barnets tarv
  • barnet er blevet hørt i en sag i udlandet, medmindre dette ville være uhensigtsmæssigt i betragtning af barnets alder eller modenhedsgrad
  • der er givet samtykke fra den kompetente myndighed eller fysiske person, som barnet skal overdrages til, og der ikke er nogen grund til at modsætte sig en sådan anbringelse.

Når et barn anbringes i et center for børn og familier, har centret den specifikke opgave at vælge en egnet børnepasningsfacilitet på Slovakiets område og at sikre en plads til barnet i den pågældende facilitet.

Centret for arbejdsmarked, sociale forhold og familie sender indstillingen om at give/ikke give samtykke til Center for international retlige beskyttelse af børn og unge, som herefter på baggrund af den indhentede dokumentation giver/ikke giver samtykke. Afgørelsen meddeles med angivelse af begrundelsen til den anmodende centralmyndighed, til det familie- og børnecenter, hvor barnet skal anbringes, eller til den fysiske person, som barnet skal overdrages til. Afgørelsen kan ikke påklages.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Ja, hvis der er tale om en anbringelse hos en bedsteforælder, en søskende til et mindreårigt barn eller en søskende til en forælder til et mindreårigt barn (jf. Slovakiets meddelelse om artikel 82, stk. 2).

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Nej.

Sidste opdatering: 10/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.