Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

En godkendelse af anbringelsen af et barn i Sverige i henhold til Bruxelles II-forordningen behandles af socialnævnet i den kommune, hvor barnet skal anbringes.

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Socialnævnet kan kun godkende, at en udenlandsk myndighed anbringer et barn i Sverige, hvis:

  1. det er bedst for barnet, at det anbringes i Sverige, navnlig i betragtning af barnets tilknytning til Sverige
  2. barnets indstilling til anbringelsen, i det omfang, som dette er muligt, er blevet klarlagt
  3. barnets værge og, hvis barnet er fyldt 15 år, barnet samtykker til anbringelsen
  4. forholdene i det enkelte hjem og forudsætningerne for omsorg i hjemmet er blevet udredt af socialnævnet
  5. barnet har en opholdstilladelse, hvis dette er nødvendigt
  6. anbringelsen er baseret på Rådets forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019 om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om internationale børnebortførelser (Bruxelles II-forordningen) eller Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn.

Oplysninger om, hvilke dokumenter der kræves i det enkelte tilfælde, gives af den pågældende kommune. Kontakt centralmyndigheden i Sverige for yderligere oplysninger.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Nej, denne regel finder ikke anvendelse.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Nej.

Sidste opdatering: 09/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.