Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Το εθνικό δίκαιο προβλέπει διάφορες πραγματικές καταστάσεις:

α) Μετεγκατάσταση στο εξωτερικό: Αν η γονική μέριμνα ασκείται από δύο πρόσωπα, ο τόπος διαμονής πρέπει να καθορίζεται, καταρχήν, με κοινή συναίνεση των δύο αυτών προσώπων. Η εν λόγω αρχή της κοινής συναίνεσης ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή και στην περίπτωση εγχώριας μετοίκησης του παιδιού, ιδίως μάλιστα όταν η μετοίκηση πρόκειται να επιφέρει σημαντική αλλαγή στη ζωή του. Επίσης, ιδίως στην περίπτωση της μετοίκησης στο εξωτερικό, ο γονέας που επιθυμεί να μετοικήσει πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του έτερου γονέα ή να λάβει την έγκριση του δικαστηρίου· κατά τη λήψη της απόφασής του, το δικαστήριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο το συμφέρον του παιδιού όσο και το συμφέρον των γονέων.

Αν ένας γονέας ασκεί την κύρια επιμέλεια κατόπιν δικαστικής απόφασης ή συμφωνίας, εκείνος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τον τόπο διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 2 του αυστριακού αστικού κώδικα [Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (στο εξής: ABGB)]· ως εκ τούτου, δεν απαιτείται συγκατάθεση για (εγχώρια) μετοίκηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία, ο εν λόγω γονέας έχει και την υποχρέωση στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο μέτρο που η μετοίκηση του παιδιού αποτελεί σημαντικό γεγονός, να ενημερώσει τον έτερο γονέα και να λάβει υπόψη το συμφέρον του παιδιού, ενώ η μετοίκηση δεν πρέπει να παρακωλύσει σημαντικά την άσκηση της γονικής μέριμνας από τον έτερο γονέα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ιδιαιτέρως για τη μετοίκηση στο εξωτερικό.

Ισχύει επίσης για τους ανάδοχους γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα. Ωστόσο, αυτό σπανίως συμβαίνει στην πράξη, καθώς τις περισσότερες φορές τη γονική μέριμνα διατηρεί ο φορέας κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων.

β) Τοποθέτηση σε ίδρυμα ή σε ανάδοχους γονείς: Η τοποθέτηση με τη συγκατάθεση του/των ασκούντος/-ων τη γονική μέριμνα (κυρίως των γονέων) πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος δικαίου του ομόσπονδου κράτους για τη στήριξη παιδιών και νέων, χωρίς να απαιτείται δικαστική διαδικασία. Αντιθέτως, η τοποθέτηση που πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του/των ασκούντος/-ντων τη γονική μέριμνα υπόκειται σε εκ των υστέρων δικαστικό έλεγχο, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης κατά την έννοια του αυστριακού αστικού κώδικα (άρθρο 211 ABGB).

γ) Τοποθέτηση σε άλλο κράτος μέλος: Σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙβ, όταν δικαστήριο ή αρμόδια αρχή [κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 1) του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙβ] εξετάζει το ενδεχόμενο τοποθέτησης παιδιού [δηλαδή προσώπου κάτω των 18 ετών, άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 6) του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙβ] σε άλλο κράτος μέλος, λαμβάνει προηγουμένως την έγκριση της αρμόδιας αρχής αυτού του άλλου κράτους μέλους. Η τοποθέτηση αποτελεί αντικείμενο απόφασης ή ρύθμισης μόνον αφότου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα εγκρίνει την τοποθέτηση (παράγραφος 5 της εν λόγω διάταξης). Η απαίτηση προηγούμενης έγκρισης απορρέει αυτοτελώς από τις προαναφερθείσες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

Τα αιτήματα έγκρισης πρέπει να διαβιβάζονται τακτικά μέσω της κεντρικής αρχής του αιτούντος κράτους μέλους στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα και στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί (άρθρο 82 παράγραφος 1 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙβ). Η εκάστοτε επακόλουθη εθνική διαδικασία για τη λήψη της έγκρισης επαφίεται στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

Εάν δεν υπάρχουν περιπτώσεις που να εξαιρούνται από την απαίτηση έγκρισης (βλ. σημείο 3) ή διοικητικές ρυθμίσεις που να έχουν συμφωνηθεί διαφορετικά (βλ. σημείο 4), οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω της κεντρικής αρχής στον αρμόδιο φορέα κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων (βλ. σημείο 2).

Η Αυστρία έχει 9 ομόσπονδα κράτη, καθένα από τα οποία ενεργεί ως φορέας κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων μέσω των οργάνων του (π.χ. υπηρεσία της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους, δημοτική αρχή, περιφερειακή αρχή). Η έγκριση για τη διασυνοριακή τοποθέτηση πρέπει να δίνεται από τον φορέα κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση.

Ομόσπονδο κράτος

Γενική διεύθυνση

Υπεύθυνος/-η επικοινωνίας

Μπούργκενλαντ

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Υπηρεσία της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους του Μπούργκενλαντ)

Abteilung 6 — Soziales und Gesundheit (Τμήμα 6 — Κοινωνικές υποθέσεις και υγεία)

Kinder- und Jugendhilfe (κοινωνική πρόνοια παιδιών και νέων)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Καρινθία

Amt der Kärntner Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους της Καρινθίας)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (Τμήμα 4 — Κοινωνική Ασφάλεια)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt

abt4.kjh@ktn.gv.at

Κάτω Αυστρία

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους της Κάτω Αυστρίας)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Ομάδα υγείας και κοινωνικών υποθέσεων)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Τμήμα πρόνοιας νέων)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Άνω Αυστρία

Amt der Oberösterreichischen

Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους της Άνω Αυστρίας)

Direktion Gesellschaft, Soziales und

Gesundheit (Διεύθυνση κοινωνίας, κοινωνικών υποθέσεων και υγείας)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Τμήμα πρόνοιας παιδιών και νέων)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους του Σάλτσμπουργκ)

Kinder- und Jugendhilfe (κοινωνική πρόνοια παιδιών και νέων)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Στυρία

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους της Στυρίας)

Kinder- und Jugendhilfe (κοινωνική πρόνοια παιδιών και νέων)

Hofgasse 12,

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Τιρόλο

Amt der Tiroler

Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους του Τιρόλου)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Τμήμα πρόνοιας παιδιών και νέων)

Leopoldstraße 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Φόραρλμπεργκ

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους του Φόραρλμπεργκ)

Fachbereich Jugend und Familie (Τμήμα Νεολαίας και Οικογένειας)

Landhaus

Römerstraße 15,

6901 Bregenz

jugend.familie@vorarlberg.at

Βιέννη

MA 11 – Amt für Jugend und Familie (Γραφείο νεολαίας και οικογένειας)

Rüdengasse 11

1030 Wien

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Το αίτημα διαβούλευσης πρέπει να απευθύνεται, μέσω της κεντρικής αρχής, δηλαδή του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων. Η κεντρική αρχή διαβιβάζει την αίτηση στην υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων του ομόσπονδου κράτους στο οποίο προορίζεται η διασυνοριακή τοποθέτηση (βλ. σημείο 1). Όλες οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να έχουν μεταφραστεί στα γερμανικά.

Το αίτημα συνοδεύεται από έκθεση σχετικά με το παιδί καθώς και τους λόγους της προτεινόμενης τοποθέτησης ή παροχής φροντίδας, πληροφορίες για οποιαδήποτε εξεταζόμενη χρηματοδότηση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται χρήσιμη, σύμφωνα με το άρθρο 82 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙβ.

Όλες οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων κρίνουν χρήσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες:

— στοιχεία σχετικά με το παιδί, την οικογενειακή κατάσταση (γονείς, αδέλφια κ.λπ.) και τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα·

— γιατί η προτεινόμενη τοποθέτηση προάγει το συμφέρον του παιδιού, για παράδειγμα επειδή το παιδί έχει ιδιαίτερη σχέση με την Αυστρία·

— την ημερομηνία προτεινόμενης τοποθέτησης και την προτεινόμενη διάρκειά της·

— τα ακριβή στοιχεία της δομής / της ανάδοχης οικογένειας (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) στο/στην οποίο/-α πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί·

— έγκριση της δομής φροντίδας ή του/των φροντιστή/-ών·

— πλήρη στοιχεία της αρμόδιας αρχής του αιτούντος κράτους μέλους και στοιχεία επικοινωνίας·

— δεσμευτική έγκριση κάλυψης των εξόδων από την αιτούσα αρχή·

— αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης ασθενείας ή υφιστάμενης κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης.

Επιπλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων κρίνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις και πληροφορίες χρήσιμες προκειμένου να είναι σε θέση να χορηγήσουν έγκριση, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να ζητούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή έγγραφα κατά περίπτωση.

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα έγγραφα

Amt der

Burgenländischen

Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους του Μπούργκενλαντ)

 • πληροφορίες σχετικά με το υφιστάμενο πρόβλημα (στόχοι, ευρήματα, πραγματογνωμοσύνες, βεβαιώσεις, δικαστικές αποφάσεις)
 • δήλωση συγκατάθεσης του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα

Amt der Kärntner Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους της Καρινθίας)

 • καταλληλότητα της δομής φροντίδας
 • απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αλλοδαπών
 • συναίνεση του παιδιού και του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα
 • παρουσίαση της υποστήριξης που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα για την ανατροφή
 • ευρήματα, διαγνώσεις, πραγματογνωμοσύνες
 • υφιστάμενα δικαιώματα επικοινωνίας
 • τυχόν δικαστικές αποφάσεις
 • απόφαση περί της γονικής μέριμνας με την εξής μνεία: Με την τοποθέτηση του/της... σε..., η φροντίδα και η ανατροφή ανατίθενται στη δομή / στην ανάδοχη οικογένεια.
 • αντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας (e-card)

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους της Κάτω Αυστρίας)

 • προώθηση του συμφέροντος του παιδιού ή πρόσωπο αναφοράς που προωθεί το συμφέρον του παιδιού στην Κάτω Αυστρία
 • κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση
 • αναγνώριση των επαγγελματικών προτύπων του ομόσπονδου κράτους της Κάτω Αυστρίας
 • τακτικός έλεγχος του προγράμματος υποστήριξης, καθώς και του στόχου ανατροφής, από την τοποθετούσα αρχή
 • κοινοποίηση υπευθύνου επικοινωνίας σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη τερματισμού του μέτρου
 • πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με τη σωματική, συναισθηματική, κοινωνική, σχολική/επαγγελματική εξέλιξη
 • πρόσφατα ιατρικά ευρήματα
 • αντίγραφο των απαραίτητων εγγράφων του παιδιού, ηλεκτρονική κάρτα
 • πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικές αγωγές
 • πρόγραμμα υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης που έχει παρασχεθεί μέχρι σήμερα
 • περιγραφή του προβλήματος, κοινωνική και ψυχολογική διάγνωση, στοχοθέτηση, διάρκεια και πρόβλεψη του μέτρου
 • πρακτικά της ακρόασης του παιδιού σχετικά με το σχεδιαζόμενο μέτρο
 • έγγραφη συγκατάθεση

του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα

 • συμφωνία σχετικά με τη ρύθμιση τυχόν δικαιωμάτων επίσκεψης

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους της Άνω Αυστρίας)

 • προκαθορισμένο καθεστώς διαμονής
 • σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του αιτούντος κράτους μέλους (είδος, έκταση και πληρωμή) και του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα (εποπτεία της δομής)
 • αναγνώριση των επαγγελματικών προτύπων της Άνω Αυστρίας από την αιτούσα αρχή
 • παρουσίαση της υποστήριξης που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα για την ανατροφή
 • ευρήματα, διαγνώσεις, εκθέσεις, πραγματογνωμοσύνες
 • πρακτικά της ακρόασης του παιδιού
 • παρουσίαση των δικαιωμάτων επικοινωνίας των βιολογικών γονέων
 • δήλωση συγκατάθεσης του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα
 • δικαστικές αποφάσεις
 • αντίγραφα των αναγκαίων εγγράφων του παιδιού

Amt der Salzburger Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους του Σάλτσμπουργκ)

 • έγκριση της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παιδιών στην περίπτωση τοποθέτησης σε δομή φροντίδας
 • παρουσίαση της υποστήριξης που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα για την ανατροφή
 • ευρήματα, διαγνώσεις, πραγματογνωμοσύνες ιατρών/ψυχιάτρων
 • πρακτικά της ακρόασης του παιδιού
 • παρουσίαση των δικαιωμάτων επικοινωνίας των βιολογικών γονέων
 • δήλωση συγκατάθεσης του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα
 • δικαστικές αποφάσεις
 • αντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας (e-card) του παιδιού

Amt der Steiermärkischen

Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους της Στυρίας)

 • προκαθορισμένο καθεστώς διαμονής
 • δήλωση συγκατάθεσης των κηδεμόνων
 • δικαστικές αποφάσεις
 • ιατρικά ευρήματα
 • έκθεση διαβίβασης από την αρμόδια αιτούσα αρχή (ιστορικό της υπόθεσης, τρέχουσα κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση, περιγραφή προβλημάτων και πόρων, διάγνωση και πρόβλεψη από κοινωνικούς λειτουργούς, επίτευξη στόχων, συνοπτική αξιολόγηση)

Amt der Tiroler Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους του Τιρόλου)

 • σχέδιο βοήθειας, ιατρικό ιστορικό και στήριξη που έχει παρασχεθεί μέχρι σήμερα
 • τυχόν πραγματογνωμοσύνες, γνωμοδοτήσεις ψυχολόγων κ.λπ.
 • έγγραφη συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα
 • αποδεδειγμένη συγκατάθεση του παιδιού προς τοποθέτηση — εκτός αν δεν κρίνεται σκόπιμη ακρόαση λόγω της ηλικίας ή του (αποδεδειγμένου) βαθμού ωριμότητας του παιδιού
 • αντίγραφο δελτίου ταυτότητας παιδιού
 • προοπτικές του παιδιού μετά την επιστροφή

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους του Φόραρλμπεργκ)

 • απόφαση περί της γονικής μέριμνας με την εξής μνεία: Με την τοποθέτηση του/της... σε..., η φροντίδα και η ανατροφή ανατίθενται στη δομή / στην ανάδοχη οικογένεια.
 • υποστήριξη που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα για την ανατροφή
 • συμφωνία προγράμματος υποστήριξης· μελλοντική προοπτική του παιδιού
 • ευρήματα/διαγνώσεις παιδοψυχιάτρων ή ψυχιάτρων νέων, ή παιδοψυχολόγων και ψυχολόγων νέων

γνωμοδοτήσεις ψυχολόγων

 • ακρόαση του παιδιού
 • συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα

Magistrat der Stadt Wien (Δημοτική αρχή της πόλης της Βιέννης)

 • ευρήματα, διαγνώσεις, εκθέσεις, πραγματογνωμοσύνες
 • πρακτικά της ακρόασης του παιδιού
 • απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αλλοδαπών

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Εκτός από την τοποθέτηση του παιδιού υπό τη φροντίδα του ενός γονέα (άρθρο 82 παράγραφος 1 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙβ), δεν απαιτείται συγκατάθεση για την τοποθέτηση του παιδιού στην Αυστρία υπό τη φροντίδα των ακόλουθων κατηγοριών στενών συγγενών:

 • παππούδες/γιαγιάδες·
 • αδέλφια γονέων·
 • ενήλικα αδέλφια του παιδιού.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Η κεντρική αρχή δεν είναι ενήμερη για σχετικές συμφωνίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.