Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στη βελγική κεντρική αρχή. Η εν λόγω αρχή διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια κοινοτική αρχή.

Η αίτηση πρέπει να συνταχθεί στη γλώσσα της βελγικής κοινότητας προορισμού (γερμανικά, γαλλικά ή ολλανδικά). Τα αιτούντα κράτη καλούνται να ενημερωθούν εκ των προτέρων, μέσω ερωτήματος προς τη βελγική κεντρική αρχή, για τη γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθεί η αίτηση.

Η συγκατάθεση δίδεται από την αρμόδια κοινοτική αρχή.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της βελγικής κεντρικής αρχής είναι τα εξής:

Service Public Fédéral Justice (Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης)

Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (Γενική διεύθυνση νομοθεσίας και θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων)

Service de coopération internationale civile (Υπηρεσία διεθνούς συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις)

Boulevard de Waterloo 115

B - 1000 BRUSSELS

Τηλέφωνο: + 32 (2) 542 65 11

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dh1996@just.fgov.be

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Για την Ομοσπονδία Βαλονίας-Βρυξελλών

 • Περιεχόμενο της αίτησης:
  • Στοιχεία ταυτότητας του παιδιού (επώνυμο, όνομα ή ονόματα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια)
  • Πληροφορίες σχετικές με τη διοικητική κατάσταση του παιδιού στο κράτος καταγωγής, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά του δικαιώματα: ασφάλιση υγείας και οικογενειακά επιδόματα.
  • Στοιχεία ταυτότητας των ασκούντων τη γονική μέριμνα (επώνυμο, όνομα ή ονόματα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση)
  • Εάν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο, πληροφορίες σχετικά με το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα.
  • Στοιχεία των ασκούντων τη γονική μέριμνα (επώνυμο, όνομα ή ονόματα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση)
  • Όσον αφορά την προτεινόμενη τοποθέτηση: η αρχή που είναι αρμόδια για την τοποθέτηση, η δικαστική απόφαση, τα προπαρασκευαστικά έγγραφα που καταρτίστηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία Υποστήριξης Νέων, η προβλεπόμενη διάρκεια της τοποθέτησης και τα προβλεπόμενα μέτρα παρακολούθησης, οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης.
  • Έκθεση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της τοποθέτησης, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο κράτος καταγωγής, η τρέχουσα κατάσταση, το ιστορικό του παιδιού και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές ανάγκες του παιδιού [όσον αφορά την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη (ψυχολογία, λογοθεραπεία κ.λπ.)].
  • Κατά περίπτωση, τους λόγους του επείγοντος χαρακτήρα της τοποθέτησης στο εξωτερικό·
  • Κατά περίπτωση, τα μέτρα που έλαβε το αιτούν κράτος μέλος για την προετοιμασία της τοποθέτησης.
 • Προθεσμίες:

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019, εκτός εάν αυτό καθίσταται αδύνατο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, η απόφαση με την οποία χορηγείται ή απορρίπτεται η έγκριση διαβιβάζεται στην αιτούσα κεντρική αρχή το αργότερο εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος. Η προθεσμία είναι ενδεικτική.

 • Διαδικαστικές ρυθμίσεις:

Εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019.

Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε έναν από τους γονείς του, η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους πρέπει να διαβιβάσει στην κεντρική βελγική αρχή αίτημα έγκρισης, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με το παιδί, τους λόγους της προτεινόμενης τοποθέτησης του παιδιού ή παροχής φροντίδας στο έδαφος της Ομοσπονδίας Βαλονίας-Βρυξελλών, πληροφορίες σχετικά με τυχόν προβλεπόμενη χρηματοδότηση και κάθε άλλη πληροφορία που θεωρεί σημαντική, όπως η προβλεπόμενη διάρκεια της τοποθέτησης.

Το αίτημα και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στα γαλλικά.

Ανάλογα με το αντικείμενο του αιτήματος του αιτούντος κράτους μέλους, η Ομοσπονδία Βαλονίας-Βρυξελλών συλλέγει όλες τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της αίτησης προκειμένου, κατά περίπτωση, να προετοιμαστεί η διασυνοριακή τοποθέτηση και να διευκολυνθεί ο συντονισμός. Οι κοινωνικές έρευνες που διενεργούνται από τις διοικητικές αρχές κοινωνικής πρόνοιας θα της δώσουν τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή όχι την προτεινόμενη τοποθέτηση του παιδιού στο έδαφός της.

Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της έγκρισης κοινοποιείται από το σημείο επαφής της Ομοσπονδίας Βαλονίας-Βρυξελλών στη βελγική κεντρική αρχή, η οποία διασφαλίζει την παρακολούθηση του ζητήματος σε συνεργασία με το αιτούν κράτος μέλος.

Η κατ’ αρχήν συμφωνία για την τοποθέτηση προέρχεται από κάποια αρχή και, στη συνέχεια, αφού εκδοθεί στο εξωτερικό απόφαση για την τοποθέτηση, θα πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση από τους αρμόδιους σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα οργανώσουν στην πράξη την τοποθέτηση του εν λόγω παιδιού σε οικογένεια ή ίδρυμα. Επομένως, πριν από την πραγματοποίηση της τοποθέτησης πρέπει να συναφθούν δύο διαδοχικές «συμφωνίες».

Κατά το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019, η αναγνώριση απόφασης που έχει εκδοθεί σε διαφορές γονικής μέριμνας απορρίπτεται εάν δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 82 και η απόφαση εκδόθηκε χωρίς να έχει δοθεί στο παιδί, το οποίο είναι σε θέση να διαμορφώσει ιδία άποψη, η δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του σύμφωνα με το άρθρο 21, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης [άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο β)].

Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και το αιτούν κράτος μέλος σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους μέσω των οικείων κεντρικών αρχών. Οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν ή διαβιβάστηκαν.

Για τη Φλαμανδική Κοινότητα

 • Περιεχόμενο της αίτησης:
  • Στοιχεία ταυτότητας του παιδιού (επώνυμο, όνομα ή ονόματα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια).
  • Πληροφορίες σχετικές με τη διοικητική κατάσταση του παιδιού στο κράτος καταγωγής, ιδίως όσον αφορά την ασφάλιση ασθενείας.
  • Στοιχεία ταυτότητας αμφότερων των γονέων (επώνυμο, όνομα ή ονόματα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια).
  • Εάν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο, πληροφορίες σχετικά με το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα.
  • Πληροφορίες σχετικά με την ανάδοχη οικογένεια (επώνυμο, όνομα ή ονόματα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση).
  • Όσον αφορά την προτεινόμενη τοποθέτηση: η αρχή που είναι αρμόδια για την τοποθέτηση, η δικαστική απόφαση, τα προπαρασκευαστικά έγγραφα που καταρτίστηκαν από την αρμόδια υπηρεσία προστασίας των νέων, η προβλεπόμενη διάρκεια της τοποθέτησης και τα προβλεπόμενα μέτρα παρακολούθησης, οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης / οικονομικής στήριξης.
  • Αν θα διαβιβαστεί το σύνολο του φακέλου ή αν θα δοθούν μόνο κατευθυντήριες γραμμές.
  • Έκθεση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της τοποθέτησης, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο κράτος καταγωγής, η τρέχουσα κατάσταση, το ιστορικό του παιδιού και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές ανάγκες του παιδιού (όσον αφορά την εκπαίδευση). Κατά περίπτωση, τους λόγους του επείγοντος χαρακτήρα της τοποθέτησης στο εξωτερικό.
 • Εφαρμοστέοι διαδικαστικοί κανόνες:

Η κατ’ αρχήν συμφωνία για την τοποθέτηση και η απόφαση που αφορά τη χρηματοδότηση της τοποθέτησης προέρχονται από κάποια αρχή και, στη συνέχεια, αφού εκδοθεί στο εξωτερικό απόφαση για την τοποθέτηση, θα πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση από τους αρμόδιους σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα οργανώσουν στην πράξη την τοποθέτηση του εν λόγω παιδιού σε οικογένεια ή ίδρυμα. Επομένως, πριν από την πραγματοποίηση της τοποθέτησης πρέπει να συναφθούν δύο διαδοχικές «συμφωνίες».

Για τη Γερμανόφωνη Κοινότητα

 • Περιεχόμενο του αιτήματος:
  • Στοιχεία ταυτότητας του παιδιού (επώνυμο, όνομα ή ονόματα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια).
  • Πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική κατάσταση του παιδιού στο κράτος καταγωγής του, ιδίως όσον αφορά την ασφάλιση υγείας.
  • Στοιχεία ταυτότητας αμφότερων των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων (επώνυμο, όνομα ή ονόματα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια).
  • Έκθεση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, στην οποία εκτίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες: λόγοι της τοποθέτησης, μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο κράτος καταγωγής, τρέχουσα κατάσταση, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το παιδί έτυχε ακρόασης στο πλαίσιο της διαδικασίας, εκτός εάν η ακρόαση αντενδείκνυται λόγω της ηλικίας ή της ωριμότητας του παιδιού.
  • Κατά περίπτωση, τους λόγους του επείγοντος χαρακτήρα της τοποθέτησης στο εξωτερικό.
  • Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους καταγωγής (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου).
  • Στοιχεία επικοινωνίας της οικογένειας / του ιδρύματος αναδοχής (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου).
  • Όσον αφορά την προτεινόμενη τοποθέτηση: σκοπός, πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της τοποθέτησης (πότε πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις από τις υπηρεσίες προστασίας των παιδιών; Πόσο συχνά προτίθενται οι υπηρεσίες προστασίας των παιδιών να πραγματοποιούν επισκέψεις; Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη προσωπική επίσκεψη, πότε έχει προγραμματιστεί;), προβλεπόμενος τόπος σχολικής φοίτησης (σε περίπτωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, απαιτούνται τα σχετικά έγγραφα, εκτός εάν προβλέπεται σχολική φοίτηση στο Βέλγιο), διάρκεια της τοποθέτησης και τα προβλεπόμενα μέτρα παρακολούθησης, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης.
 • Διαδικαστικές ρυθμίσεις:

Οι αρχές ελέγχουν τους όρους αναγνώρισης της μορφής της σταθερής στέγασης σύμφωνα με τις νομικές βάσεις της γερμανόφωνης κοινότητας του Βελγίου.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Όχι.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.