Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας, πρέπει να υπάρξει συνεννόηση ή να ζητηθεί προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike), στου οποίου το πλαίσιο εργάζεται η επιτροπή για τον καθορισμό των όρων διασυνοριακής τοποθέτησης παιδιών και για την εξέταση ατομικών αιτήσεων προηγούμενης έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας.

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Το Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής, ως κεντρική αρχή για τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, έχει συστήσει πενταμελή επιτροπή για τον καθορισμό των όρων διασυνοριακής τοποθέτησης παιδιών και για την εξέταση ατομικών αιτήσεων προηγούμενης έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας, επιτροπή η οποία συνέρχεται με σκοπό τη λήψη ατομικών αποφάσεων βάσει των αιτήσεων που λαμβάνονται.

Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση σχετικά με το παιδί με πλήρη ανάλυση, με τη γνώμη και το συμπέρασμα της ομάδας ειδικών σχετικά με τη διασυνοριακή τοποθέτηση του παιδιού και στην οποία περιλαμβάνονται ιατρικός φάκελος, επεξήγηση των λόγων της διασυνοριακής τοποθέτησης, το όνομα του παρόχου υπηρεσιών όπου σχεδιάζεται να τοποθετηθεί το παιδί, πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη έναρξη και λήξη της τοποθέτησης, δήλωση του παρόχου υπηρεσιών ότι συμφωνεί να παράσχει την υπηρεσία στο παιδί και ότι θα καλύψει τα έξοδα άφιξης, διαμονής και αναχώρησης του παιδιού, τα έξοδα ασφάλισης υγείας και τα έξοδα σχολικής εκπαίδευσης του παιδιού, δήλωση του παιδιού ότι συναινεί στη διασυνοριακή τοποθέτηση και ότι έχει ενημερωθεί για το πρόγραμμα τοποθέτησης, δήλωση του αιτούντος κράτους με την οποία παρέχεται εγγύηση ότι ο εκπρόσωπος του παρόχου υπηρεσιών εξουσιοδοτείται να εκπροσωπήσει το παιδί για τη δήλωση της προσωρινής διαμονής του και να λάβει κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο για την προστασία του παιδιού, στοιχεία της αρχής του αιτούντος κράτους η οποία είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων τοποθέτησης, δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε σχέση με το παιδί (π.χ. αποφάσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος επιμέλειας κ.λπ.) και άλλα έγγραφα τα οποία το αιτούν κράτος θεωρεί συναφή για τη διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας.

Τα έγγραφα υποβάλλονται στο πρωτότυπο, στη γλώσσα του αιτούντος κράτους, με μετάφραση στα κροατικά. Η διαδικασία είναι επείγουσα και, ως εκ τούτου, η επιτροπή, αμέσως μετά την εξέταση της αίτησης και των εγγράφων που υποβλήθηκαν, διατυπώνει συμπέρασμα βάσει του οποίου το Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής εκδίδει την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης προηγούμενης έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Βάσει του άρθρου 82 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Δημοκρατίας της Κροατίας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί υπό τη φροντίδα γονέα ή στενού συγγενή. Κατά την έννοια του άρθρου 82 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, στενοί συγγενείς θεωρούνται οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι θείοι, οι θείες, οι αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς αδελφοί και αδελφές και τα παιδιά των αμφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Στη Δημοκρατία της Κροατίας δεν υπάρχουν συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.