Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Κύπρος
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Η αρμόδια αρχή που πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Ευημερίας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων είναι τα εξής:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Προδρόμου 63, 2063 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ.: +357 22406602 / +357 22406655

ηλεκτρ.διεύθ.: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

ιστοσελίδα: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Κεντρική Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Μαζί με το αίτημα για έγκριση της τοποθέτησης παιδιού, η αιτούσα αρχή θα πρέπει να αποστείλει τις ακόλουθες πληροφορίες, με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά:

1). Έκθεση για το παιδί που περιέχει:

-       στοιχεία ταυτοποίησης του παιδιού, των γονέων και των συγγενών του και πού βρίσκονται,

-       τους λόγους που ζητείται η παρέμβαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και περίληψη των μέτρων που λήφθηκαν από την αιτούσα αρχή,

-       πληροφορίες για την υφιστάμενη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού,

-       πληροφορίες για τις ειδικές ανάγκες του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης ιατρικής έκθεσης εάν το παιδί πάσχει από ιατρική πάθηση και τυχόν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

-       τη γνώμη του παιδιού (αν εφαρμόζεται) και των γονέων,

-       πληροφορίες για τις επαφές μεταξύ του παιδιού και των γονέων και συγγενών του,

2). τους λόγους για την προτεινόμενη τοποθέτηση ή την παροχή περίθαλψης,

3). την αναμενόμενη διάρκεια της τοποθέτησης,

4). ρυθμίσεις για επαφή με τους γονείς, άλλους συγγενείς ή άλλα άτομα με τα οποία το παιδί έχει στενή σχέση ή τους λόγους για τους οποίους δεν συνιστάται αυτή η επαφή,

5). οποιαδήποτε προβλεπόμενη εποπτεία του μέτρου,

6). γραπτή δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει την επιμέλεια του παιδιού ή άλλου αρμόδιου φορέα για την ανάληψη όλων των εξόδων τοποθέτησης και διαμονής του παιδιού,

7). αποφάσεις δικαστηρίων ή άλλων αρχών που αφορούν το παιδί, εάν υπάρχουν,

8). κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Δεν υπάρχει εξαίρεση στην απαιτούμενη συγκατάθεση για διασυνοριακές τοποθετήσεις όπου το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε στενούς συγγενείς. Η συγκατάθεση απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις.

4 σχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες ή ρυθμίσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.