Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Τσεχία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Αρμόδια αρχή για την έγκριση της τοποθέτησης παιδιών για τους σκοπούς της διαδικασίας στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου είναι η κεντρική αρχή, κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού, της Τσεχικής Δημοκρατίας, δηλαδή η Υπηρεσία Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του νόμου υπ’ αριθ. 359/1999 περί της κοινωνικής και νομικής προστασίας των παιδιών, όπως τροποποιήθηκε.

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Η Υπηρεσία, όταν ενημερώνεται σχετικά με κάποιο παιδί και ζητείται η γνώμη της, εξετάζει σε κάθε περίπτωση το οικογενειακό ιστορικό στην Τσεχική Δημοκρατία προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν στην Τσεχική Δημοκρατία συγγενείς ή οικείοι του παιδιού που προτίθενται να αναλάβουν τη φροντίδα του, τους οποίους αξιολογεί μέσω της αρμόδιας αρχής για την κοινωνική και νομική προστασία των παιδιών. Αν δεν υπάρχουν συγγενείς ούτε οικείοι, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο τοποθέτησης του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια (ή, ως έσχατη λύση, σε ίδρυμα). Στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η τοποθέτηση του παιδιού σε κατάλληλο περιβάλλον στην Τσεχική Δημοκρατία, η Υπηρεσία ενημερώνει την αιτούσα αρχή (δικαστήριο, κεντρική αρχή, αρμόδια αλλοδαπή αρχή για την κοινωνική και νομική προστασία των παιδιών κ.λπ.) και την πρεσβεία (κατά περίπτωση) και προτείνει κάποια λύση. Στις διοικητικές διαδικασίες η Υπηρεσία χορηγεί επίσης την έγκρισή της για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του παιδιού.

Στις περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση παιδιού στην Τσεχική Δημοκρατία αποφασίζεται από αλλοδαπή αρχή, είναι αναγκαίο να καθορίζονται οι λεπτομέρειες μετακίνησης και μεταφοράς του παιδιού. Αν δεν είναι δυνατόν να συνοδεύσουν το παιδί στην Τσεχική Δημοκρατία τα πρόσωπα που έχουν ήδη αναλάβει τη φροντίδα του ή να το παραλάβουν εκτός Τσεχικής Δημοκρατίας οι μελλοντικοί φροντιστές του, υπάρχει η δυνατότητα διευθέτησης της μεταφοράς του παιδιού σε συνεργασία με την πρεσβεία και την τσεχική αρμόδια αρχή για την κοινωνική και νομική προστασία των παιδιών (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του νόμου υπ’ αριθ. 359/1999 περί της κοινωνικής και νομικής προστασίας των παιδιών, όπως τροποποιήθηκε).

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τον συνομιλητή εκτός Τσεχικής Δημοκρατίας (κεντρική αρχή, αρμόδια αλλοδαπή αρχή για την κοινωνική και νομική προστασία των παιδιών, αλλοδαπός ανάδοχος γονέας ή συγγενής ο οποίος είχε προηγουμένως αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού) πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την κατά το δυνατόν λιγότερο επαχθή μεταφορά του παιδιού, καθώς και να προβλέπεται περίοδος προσαρμογής. Η Υπηρεσία και η αρμόδια αλλοδαπή αρχή καθορίζουν τον τρόπο μεταφοράς του παιδιού εκ των προτέρων.

Το παιδί πρέπει να έχει στην κατοχή του ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο ή προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο) και, κατά περίπτωση, ληξιαρχική πράξη γέννησης (αν έχει γεννηθεί σε χώρα εκτός Τσεχικής Δημοκρατίας), τη δικαστική απόφαση συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙβ ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί τη δυνατότητα αναγνώρισης της δικαστικής απόφασης, ιατρικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων βιβλιαρίου εμβολιασμών και κάρτας ασφάλισης υγείας, καθώς και βεβαίωση σχολικής φοίτησης.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Όχι.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.