Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Στη Φινλανδία, η έγκριση για την τοποθέτηση παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 παρέχεται από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της κομητείας στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί. Εάν στην αίτηση δεν προσδιορίζεται τοποθεσία, η έγκριση παρέχεται από την υπηρεσία πρόνοιας της κομητείας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου περί παιδικής πρόνοιας (417/2007) — με άλλα λόγια, την τοποθεσία του δήμου όπου είχαν την τελευταία τους κατοικία ή διαμονή το παιδί ή οι γονείς του. Εάν το παιδί ή οι γονείς του δεν κατοικούσαν ούτε διέμεναν σε δήμο της Φινλανδίας, αρμόδιες για τη λήψη αποφάσεων είναι οι αρχές του δήμου του Ελσίνκι.

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Η διαδικασία έγκρισης δεν υπόκειται σε ειδικούς κανόνες. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 82 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι απαραίτητες ώστε η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της κομητείας να είναι σε θέση να οργανώσει τις υπηρεσίες, να υποστηρίξει τις ανάγκες του παιδιού και να παρακολουθήσει την τοποθέτηση. Η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της κομητείας καταχωρίζει τα παιδιά που τοποθετούνται στην επικράτειά της. Τα παιδιά που τοποθετούνται στη Φινλανδία έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε κατάλληλη θεραπεία και σε υψηλής ποιότητας ανάδοχη φροντίδα.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Στη Φινλανδία απαιτείται προηγούμενη έγκριση για όλες τις τοποθετήσεις σύμφωνα με το άρθρο 82 του κανονισμού.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.