Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Το τμήμα ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων της Διεύθυνσης Δικαστικής Προστασίας της Νεολαίας (DPJJ) είναι αρμόδιο για τις αιτήσεις τοποθέτησης στη Γαλλία και δίνει την έγκρισή του.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 13, place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση saei.dpjj@justice.gouv.fr

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Η αρμόδια κεντρική αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση πρέπει να υποβάλει αίτηση για έγκριση στο τμήμα ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων (SAEI).

Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, καθώς και μετάφραση στη γαλλική γλώσσα:

 • την πλήρη οικογενειακή κατάσταση του παιδιού (με αντίγραφο του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης)·
 • σύνοψη της ατομικής και οικογενειακής κατάστασης του παιδιού (αποφάσεις δικαστικών αρχών και εκθέσεις και σημειώματα από εκπαιδευτικές υπηρεσίες)·
 • αιτιολόγηση της προτεινόμενης τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·
 • ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα και λαμβάνουν τη συγκατάθεσή τους για το σχέδιο τοποθέτησης·
 • συγκατάθεση του ανηλίκου για την προτεινόμενη τοποθέτηση (αντίγραφο των πρακτικών της ακρόασης ή του σημειώματος ακρόασης), εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ακρόαση·
 • σύνοψη των μέτρων που ελήφθησαν για την προετοιμασία της τοποθέτησης·
 • συμφωνία του ιδρύματος ή της οικογένειας υποδοχής·
 • τις ρυθμίσεις για την προτεινόμενη τοποθέτηση (διάρκεια, στοιχεία του τόπου υποδοχής, οργάνωση των δικαιωμάτων επικοινωνίας, εξόδου, επίσκεψης και φιλοξενίας)·
 • οργάνωση της παρακολούθησης της τοποθέτησης και του χειρισμού τυχόν συμβάντων·
 • Χρηματοδότηση της τοποθέτησης.

Αφού λάβει τις πληροφορίες αυτές, το τμήμα ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Σε περίπτωση αίτησης για τοποθέτηση βάσει δικαστικής απόφασης, διαβουλεύεται με τον εισαγγελέα, ο οποίος παραπέμπει το ζήτημα στον αρμόδιο δικαστή ανηλίκων για γνωμοδότηση·
 • Σε περίπτωση σκοπούμενης τοποθέτησης σε εστία, ελέγχει την άδεια που χορηγείται από το νομαρχιακό συμβούλιο στο ίδρυμα καθ’ όλη τη διάρκεια της υποδοχής·
 • Σε περίπτωση σκοπούμενης τοποθέτησης σε αναγνωρισμένη ανάδοχη οικογένεια, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της έγκρισης με το αρμόδιο νομαρχιακό συμβούλιο·
 • Σε περίπτωση τοποθέτησης σε μέλος της οικογένειας, οι πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που ζουν στην ίδια οικία διαβιβάζονται στον πρόεδρο του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. Εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι επαρκείς, διενεργείται επιβεβαίωση σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα υποδοχής που έλαβε πληροφορίες που προκαλούν ανησυχία. Σε αντίθετη περίπτωση, το τμήμα ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων θα υποβάλει αίτηση αξιολόγησης στο Γενικό Συμβούλιο εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Μετά την παραλαβή του αιτήματος, το τμήμα ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων εκδίδει απόφαση έγκρισης ή μη έγκρισης εντός μέγιστης προθεσμίας τριών μηνών.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Η Γαλλία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις κατηγορίες στενών συγγενών πέραν των γονέων για τους οποίους δεν απαιτείται έγκριση.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Επί του παρόντος, η Γαλλία δεν εφαρμόζει καμία συμφωνία ή ρύθμιση για τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για διασυνοριακή τοποθέτηση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.